Chin. Phys. Lett.  2006, Vol. 23 Issue (5): 1273-1275    DOI:
Original Articles |
Experimental Evidence: Exchanged Polarons Introducing Ferromagnetic Ordering in Strongly Correlated Electronic Materials of Doped Manganites
XIONG Guang-Cheng;MA Yu-Bin;WANG Shi-Qi;SONG Xian-Feng;ZHOU Xin;LIAN Gui-Jun
School of Physics, Peking University, Beijing 100871
Cite this article:   
XIONG Guang-Cheng, MA Yu-Bin, WANG Shi-Qi et al  2006 Chin. Phys. Lett. 23 1273-1275
Download: PDF(284KB)  
Export: BibTeX | EndNote | Reference Manager | ProCite | RefWorks
Abstract We present direct experimental evidence that ferromagnetic (FM) transition in doped manganites is introduced by exchanged polarons rather than `bare' eg electrons and the FM transition depends on hopping energy of polarons regardless of variation of experimental methods. The observed universal relationships between polaron hopping energy and FM transition suggest a simply polaron exchange picture for understanding the origin of FM ordering in the complex strongly correlated electronic materials of manganites.
Keywords: 71.27.+a      75.47.Lx      71.38.Ht     
Published: 01 May 2006
PACS:  71.27.+a (Strongly correlated electron systems; heavy fermions)  
  75.47.Lx (Magnetic oxides)  
  71.38.Ht (Self-trapped or small polarons)  
TRENDMD:   
URL:  
https://cpl.iphy.ac.cn/       OR      https://cpl.iphy.ac.cn/Y2006/V23/I5/01273
Service
E-mail this article
E-mail Alert
RSS
Articles by authors
XIONG Guang-Cheng
MA Yu-Bin
WANG Shi-Qi
SONG Xian-Feng
ZHOU Xin
LIAN Gui-Jun
Related articles from Frontiers Journals
[1] AO Bing-Yun**, AI Juan-Juan, GAO Tao**, WANG Xiao-Lin, SHI Peng, CHEN Pi-Heng, YE Xiao-Qiu. Metal-Insulator Transition of Plutonium Hydrides: DFT+U Calculations in the FPLAPW Basis[J]. Chin. Phys. Lett., 2012, 29(1): 1273-1275
[2] WANG Bao-Tian, ZHANG Ping** . Ideal Strengths and Bonding Properties of PuO2 under Tension[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(4): 1273-1275
[3] WANG Hong-Tao, ZHOU Tong, HONG Bo, TAO Qian, XU Zhu-An** . Magnetic Properties of Orthorhombic Perovskite Ho1−xLaxMnO3[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(2): 1273-1275
[4] WU Xue-Wei, ZHANG Hai-Xin, LIU Xiao-Jun**, ZHANG Xing-Gan** . Optical Properties and Photocatalytic Activity of Marokite-Type CaMn2O4[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(10): 1273-1275
[5] HU Ling, SUN Yu-Ping, WANG Bo, LUO Xuan, SHENG Zhi-Gao, ZHU Xue-Bin, SONG Wen-Hai, YANG Zhao-Rong, DAI Jian-Ming. Modulation of Insulator-Metal Transition Temperature by Visible Light in La7/8Sr1/8MnO3 Thin Film[J]. Chin. Phys. Lett., 2010, 27(9): 1273-1275
[6] ZHAO Hui, ZHANG Xu-Ming, AN Zhong, CHEN Yu-Guang, WU Chang-Qin. Spin-Flip Process of Polarons in Conjugated Polymers with Magnetic Impurities[J]. Chin. Phys. Lett., 2009, 26(8): 1273-1275
[7] ZHUANG Bin, XU Yan, LAI Heng, HUANG Zhi-Gao, CHEN Shui-Yuan, LIN Ying-Bin, LI Shang-Dong, LAI Fa-Chun. Enhanced Magnetoresistance of (La0.67Ca0.33MnO3) Composites Coated byZn0.95Co0.05O[J]. Chin. Phys. Lett., 2009, 26(5): 1273-1275
[8] LI Chang-Hui, LIU Yi, WANG Fen, LUO Xuan, SUN Yu-Ping, ZHANG Xiang-Qun, CHENG Zhao-Hua, SUN Yang. Photoinduced Magnetization Change in Multiferroic YbFe2O4[J]. Chin. Phys. Lett., 2009, 26(12): 1273-1275
[9] GAO Tian, CAO Shi-Xun, ZHANG Jin-Cang, YU Li-Ming, KANG Bao-Juan, YUAN Shu-Juan,. Nano-sized Domain Wall Pinning Effects in Dilute Cu-Doped Perovskite LaMn1-xCuxO3 Manganites[J]. Chin. Phys. Lett., 2008, 25(9): 1273-1275
[10] HAN Yue-Wu, XIE Hong-Yi, LIU Yu-Liang, CAI Shao-Hong, HU Lin. Single Impurity Scattering in One-Channel Spinless Luttinger Liquid[J]. Chin. Phys. Lett., 2008, 25(6): 1273-1275
[11] SUN Zhi-Hui, NING Ting-Yin, ZHOU Yue-Liang, ZHAO Song-Qing, CAO Ling-Zhu. Photovoltaic Characteristic of La0.7Sr0.3MnO3/ZnO p-n Heterojunction[J]. Chin. Phys. Lett., 2008, 25(5): 1273-1275
[12] YAN Zi-Jie, YUAN Xiao, GAO Guo-Mian, LUO Bing-Cheng, JIN Ke-Xin, CHEN Chang-Le. Photoinduced Resistance Change in an Oxygen-Deficient La 0.9 Sr 0.1 MnO 3-δ Thin Film[J]. Chin. Phys. Lett., 2007, 24(5): 1273-1275
[13] HAN Yue-Wu, LIU Yu-Liang, CAI Shao-Hong,. Fano Resonance in Landau Fermi and Luttinger Liquids[J]. Chin. Phys. Lett., 2007, 24(4): 1273-1275
[14] QIAO Yan-Bin, ZHONG Guo-Hua, LI Di, WANG Jiang-Long, QIN Xiao-Ying, ZENG Zhi. Strongly Correlated Effect in TiS2[J]. Chin. Phys. Lett., 2007, 24(4): 1273-1275
[15] CHEN Li, JIANG Hong-Bing, ZHANG Xi-Peng, TANG Shan-Chun, YANG Hong, GONG Qi-Huang. Ultra-Fast Decay Process of Electrons in LiNbO3 Crystal Induced by Femtosecond Pulse[J]. Chin. Phys. Lett., 2007, 24(10): 1273-1275
Viewed
Full text


Abstract