Chin. Phys. Lett.  2013, Vol. 30 Issue (7): 079904    DOI: 10.1088/0256-307X/30/7/079904
COMMENTS AND ERRATA |
Reply to the Comment on "Cryptanalysis and Improvement of a Quantum Network System of QSS-QDC Using χ-Type Entangled States" [Chin. Phys. Lett. 29 (2012) 110305]
GAO Gan1**, FANG Ming2, CHENG Mu-Tian3
1Department of Electrical Engineering, Tongling University, Tongling 244000
2Jiang Huai College, Anhui University, Hefei 230031
3School of Electrical Engineering and Information, Anhui University of Technology, Maanshan 243002
Cite this article:   
GAO Gan, FANG Ming, CHENG Mu-Tian 2013 Chin. Phys. Lett. 30 079904
Download: PDF(336KB)  
Export: BibTeX | EndNote | Reference Manager | ProCite | RefWorks
Abstract

We first make a small modification to the improved protocol in order to enhance its efficiency. Secondly, the explanation that our improved protocol can prevent Trent from using the {|Ψ±2>,|Φ±2>} basis is given.

Received: 30 May 2013      Published: 21 November 2013
PACS:  99.10.-x (Errata and other corrections)  
  03.67.Dd (Quantum cryptography and communication security)  
  03.67.Hk (Quantum communication)  
  03.67.-a (Quantum information)  
TRENDMD:   
URL:  
http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/30/7/079904       OR      http://cpl.iphy.ac.cn/Y2013/V30/I7/079904
Service
E-mail this article
E-mail Alert
RSS
Articles by authors
GAO Gan
FANG Ming
CHENG Mu-Tian

[1] Gao G, Fang M and Cheng M T 2012 Chin. Phys. Lett. 29 110305
[2] Hong C H, Heo J O, Lim J and Yang H 2012 Chin. Phys. Lett. 29 050303
[3] Deng F G, Zhou P, Li X H, Li C Y and Zhou H Y 2006 Chin. Phys. Lett. 23 1084
[4] Han L F, Liu Y M, Yuan H and Zhang Z J 2007 Chin. Phys. Lett. 24 3312
[5] Gao G 2009 Commun. Theor. Phys. 51 820
[6] Zhang Z J, Gao G, Wang X, Han L F and Shi S H 2007 Opt. Commun. 269 418
[7] Li Y and Zeng G H 2009 Chin. Phys. Lett. 26 010303
[8] Li C Y and Li Y S 2011 Chin. Phys. Lett. 28 120306
[9] Liu Z H and Chen H W 2013 Chin. Phys. Lett. 30 079903

Related articles from Frontiers Journals
[1] Yan-Xing Shang, Fang Hong, Jian-Hong Dai, Hui Yu, Ya-Nan Lu, En-Ke Liu, Xiao-Hui Yu, Gang-Qin Liu, Xin-Yu Pan. Erratum: Magnetic Sensing inside a Diamond Anvil Cell via Nitrogen-Vacancy Center Spins [Chin. Phys. Lett. 36(2019)086201][J]. Chin. Phys. Lett., 2020, 37(1): 079904
[2] Xiao-Bin Ma, Zhu-Xiong Ye, Li-Yang Xie, Zhen Guo, Li You, Meng Khoon Tey. Erratum: Measurement of S-Wave Scattering Length between $^6$Li and $^{88}$Sr Atoms Using Interspecies Thermalization in an Optical Dipole Trap [Chin. Phys. Lett. 36(2019)073401][J]. Chin. Phys. Lett., 2019, 36(10): 079904
[3] Qinyan Gu, Dingyu Xing, Jian Sun. Erratum: Superconducting Single-Layer T-Graphene and Novel Synthesis Routes [Chin. Phys. Lett. 36(2019)097401][J]. Chin. Phys. Lett., 2019, 36(10): 079904
[4] Yan Gong, Jingwen Guo, Jiaheng Li, Kejing Zhu, Menghan Liao, Xiaozhi Liu, Qinghua Zhang, Lin Gu, Lin Tang, Xiao Feng, Ding Zhang, Wei Li, Canli Song, Lili Wang, Pu Yu, Xi Chen, Yayu Wang, Hong Yao, Wenhui Duan, Yong Xu , Shou-Cheng Zhang, Xucun Ma, Qi-Kun Xue , Ke He. Erratum: Experimental Realization of an Intrinsic Magnetic Topological Insulator [Chin. Phys. Lett. 36(2019)076801][J]. Chin. Phys. Lett., 2019, 36(8): 079904
[5] K. Chaudhary, S. Rosalan, M. S. Aziz, M. Bahadoran, J Ali, P. P. Yupapin, N. Bidin, Saktioto. Erratum: Laser-Induced Graphite Plasma Kinetic Spectroscopy under Different Ambient Pressures [Chin. Phys. Lett. Vol. 32, No. 4, 043201(2015)][J]. Chin. Phys. Lett., 2015, 32(06): 079904
[6] TONG Ming-Lei, YAN Bao-Rong, ZHAO Cheng-Shi, YIN Dong-Shang, ZHAO Shu-Hong, YANG Ting-Gao, GAO Yu-Ping. Erratum: Pulsar Timing Residuals Induced by Gravitational Waves from Single Non-evolving Supermassive Black Hole Binaries with Elliptical Orbits [Chin. Phys. Lett. 30 (2013) 100402][J]. Chin. Phys. Lett., 2013, 30(11): 079904
[7] LIU Zhi-Hao, CHEN Han-Wu. Comment on "Cryptanalysis and Improvement of a Quantum Network System of QSS-QDC Using χ-Type Entangled States" [Chin. Phys. Lett. 29 (2012) 110305][J]. Chin. Phys. Lett., 2013, 30(7): 079904
[8] LIU Zhi-Hao, CHEN Han-Wu. Comment on "Improvement of Controlled Bidirectional Quantum Direct Communication Using a GHZ State" [Chin. Phys. Lett. 30 (2013) 040305][J]. Chin. Phys. Lett., 2013, 30(7): 079904
[9] YE Tian-Yu, JIANG Li-Zhen. Reply to the Comment on "Improvement of Controlled Bidirectional Quantum Direct Communication Using a GHZ State" [Chin. Phys. Lett. 30 (2013) 040305]*[J]. Chin. Phys. Lett., 2013, 30(7): 079904
[10] Chang Ho Hong, Hyung Jin Yang. Reply to the Comment on "A Quantum Network System of QSS-QDC Using χ–Type Entangled States"[J]. Chin. Phys. Lett., 2013, 30(6): 079904
[11] LIU Zhi-Hao, CHEN Han-Wu, LIU Wen-Jie, XU Juan. Comment on "A Quantum Network System of QSS-QDC Using χ-Type Entangled States" [Chin. Phys. Lett. 29 (2012) 050303][J]. Chin. Phys. Lett., 2013, 30(3): 079904
[12] ZHAN Feng**, WANG Hai-Li, HE Ji-Fang, WANG Juan, HUANG She-Song, NI Hai-Qiao, NIU Zhi-Chuan. Erratum: Multilayer Antireflection Coating for Triple Junction Solar Cells [Chin. Phys. Lett. 28 (2011) 047802][J]. Chin. Phys. Lett., 2012, 29(1): 079904
[13] Akhlesh Lakhtakia, Tom G. Mackay, *. Erratum: Dyadic Green Function for an Electromagnetic Medium Inspired by General Relativity [Chin. Phys. Lett. 23 (2006) 832][J]. Chin. Phys. Lett., 2012, 29(1): 079904
[14] R. Mokhtari**, A. Samadi Toodar, N. G. Chegini . Erratum: Numerical Simulation of Coupled Nonlinear Schrödinger Equations Using the Generalized Differential Quadrature Method[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(12): 079904
[15] FENG Qiang, XU Yun-Feng, SUN Jin-Da, TIAN Shan-Xi, SHAN Xiao-Bin, LIU Fu-Yi, SHENG Liu-Si. Erratum: Photodissociation Efficiency Spectroscopy Study of the Rydberg Excited Ion-Pair States of Carbon Dioxide[J]. Chin. Phys. Lett., 2010, 27(8): 079904
Viewed
Full text


Abstract