Chin. Phys. Lett.  1995, Vol. 12 Issue (7): 424-427    DOI:
Original Articles |
Optical Absorption Spectra of Cr3+ and Cr4+ in Sr3Ga2Ge4O14 Garnet Crystals
XU Jun;DENG Peizhen;ZHANG Qiang;GAN Fuxi
Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica, Shanghai 201800
Cite this article:   
XU Jun, DENG Peizhen, ZHANG Qiang et al  1995 Chin. Phys. Lett. 12 424-427
Download: PDF(191KB)  
Export: BibTeX | EndNote | Reference Manager | ProCite | RefWorks
Abstract Single crystals of Sr3Ga2Ge4O14:Cr are grown by the Czochralski method. The polarized optical absorption spectra of Cr in visible and near-infrared wavelength are presented and analyzed. It is suggested that Cr enters the octahedral and tetrahedral positions as Cr3+ and Cr4+respectively.
Keywords: 78.20.-e      78.50.Ec     
Published: 01 July 1995
PACS:  78.20.-e (Optical properties of bulk materials and thin films)  
  78.50.Ec  
TRENDMD:   
URL:  
http://cpl.iphy.ac.cn/       OR      http://cpl.iphy.ac.cn/Y1995/V12/I7/0424
Service
E-mail this article
E-mail Alert
RSS
Articles by authors
XU Jun
DENG Peizhen
ZHANG Qiang
GAN Fuxi
Related articles from Frontiers Journals
[1] HU Guo-Hang, ZHAO Yuan-An, LI Da-Wei, XIAO Qi-Ling. Wavelength Dependence of Laser-Induced Bulk Damage Morphology in KDP Crystal: Determination of the Damage Formation Mechanism[J]. Chin. Phys. Lett., 2012, 29(3): 424-427
[2] XIANG Xia, SHI Xiao-Yan, GAO Xiao-Lin, JI Fang, WANG Ya-Jun, LIU Chun-Ming, ZU Xiao-Tao. Effect of N-Doping on Absorption and Luminescence of Anatase TiO2 Films[J]. Chin. Phys. Lett., 2012, 29(2): 424-427
[3] DOU Fei, ZHANG Xin-Ping** . Charge Transfer Channels in Formation of Exciplex in Polymer Blends[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(9): 424-427
[4] CHEN Heng-Zhi, YANG Bin**, SUN Yan, ZHANG Ming-Fu, WANG Zhu, ZHANG Rui, ZHANG Zhi-Guo, CAO Wen-Wu, . Optical Temperature Sensor Using Infrared-to-Visible-Frequency Upconversion in Er 3+/Yb 3+−Codoped Bi3TiNbO9 Ceramics[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(8): 424-427
[5] CHEN Yi-Xin**, SHEN Guang-Di, ZHU Yan-Xu, GUO Wei-Ling, LI Jian-Jun . Efficiency-enhanced AlGaInP Light-Emitting Diodes with Thin Window Layers and Coupled Distributed Bragg Reflectors[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(6): 424-427
[6] ZHAN Feng**, WANG Hai-Li, HE Ji-Fang, WANG Juan, HUANG She-Song, NI Hai-Qiao, NIU Zhi-Chuan . Multilayer Antireflection Coating for Triple Junction Solar Cells[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(4): 424-427
[7] LUO Hao, WANG Tao, GONG Rong-Zhou**, NIE Yan, WANG Xian . Extending the Bandwidth of Electric Ring Resonator Metamaterial Absorber[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(3): 424-427
[8] LIU Chun-Ming**, XIANG Xia, ZHANG Yan, JIANG Yong, ZU Xiao-Tao . Magnetism of a Nitrogen-Implanted TiO2 Single Crystal[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(12): 424-427
[9] HUANG Jian**, WANG Lin-Jun, TANG Ke, XU Run, ZHANG Ji-Jun, LU Xiong-Gang, XIA Yi-Ben . Photoresponse Properties of an n-ZnS/p-Si Heterojunction[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(12): 424-427
[10] ZHAO Chuan-Zhen**, LI Na-Na, WEI Tong, TANG Chun-Xiao . Temperature and Composition Dependence of GaNxAs1−x(0 < x ≤ 0.05) before and after Annealing[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(12): 424-427
[11] WANG Xiao, JIANG Zui-Min, XU Fei, **, MA Zhong-Quan, XU Run, YU Bin, LI Ming-Zhu, ZHENG Ling-Ling, FAN Yong-Liang, HUANG Jian, LU Fang . Enhancement of Er3+ Emission from an Er−Si Codoped Al2O3 Film by Stacking Si−Doped Al2O3 Sublayers[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(12): 424-427
[12] G. Murtaza, Iftikhar Ahmad, **, M. Maqbool, H. A. Rahnamaye Aliabad, A. Afaq . Structural and Optoelectronic Properties of Cubic CsPbF3 for Novel Applications[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(11): 424-427
[13] LU Yun-Qing, LI Pei-Li, ZHENG Jia-Jin. The Axial Spatial Evolution of Optical Field near the Talbot Plane of a Grating[J]. Chin. Phys. Lett., 2010, 27(9): 424-427
[14] ZHAO Chuan-Zhen, ZHANG Rong, LIU Bin, LI Ming, XIE Zi-Li, XIU Xiang-Qian, ZHENG You-Dou. Effect of Rapid Thermal Annealing on the Formation of In-N Clusters in Strained InGaNAs[J]. Chin. Phys. Lett., 2010, 27(7): 424-427
[15] ZHU Shao-Li, ZHOU Wei. Effect of Media on the Electric Field of a Rhombic Nanostructure Array[J]. Chin. Phys. Lett., 2010, 27(6): 424-427
Viewed
Full text


Abstract