Announcement

A Search for Solar Axions and Anomalous Neutrino Magnetic Moment with the Complete PandaX-II Data

Xiaopeng Zhou, Xinning Zeng, Xuyang Ning, Abdusalam Abdukerim, Wei Chen, Xun Chen, Yunhua Chen, Chen Cheng, Xiangyi Cui, Yingjie Fan, Deqing Fang, Changbo Fu, Mengting Fu, Lisheng Geng, Karl Giboni, Linhui Gu, Xuyuan Guo, Ke Han, Changda He, Di Huang, Yan Huang, Yanlin Huang, Zhou Huang, Xiangdong Ji, Yonglin Ju, Shuaijie Li, Huaxuan Liu, Jianglai Liu, Xiaoying Lu, Wenbo Ma, Yugang Ma, Yajun Mao, Yue Meng, Kaixiang Ni, Jinhua Ning, Xiangxiang Ren, Changsong Shang, Guofang Shen, Lin Si, Andi Tan, Anqing Wang, Hongwei Wang, Meng Wang, Qiuhong Wang, Siguang Wang, Wei Wang, Xiuli Wang, Zhou Wang, Mengmeng Wu, Shiyong Wu, Weihao Wu, Jingkai Xia, Mengjiao Xiao, Pengwei Xie, Binbin Yan, Jijun Yang, Yong Yang, Chunxu Yu, Jumin Yuan, Ying Yuan, Dan Zhang, Tao Zhang, Li Zhao, Qibin Zheng, Jifang Zhou, Ning Zhou and PandaX-II Collaboration

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (1): 011301

How Does van der Waals Confinement Enhance Phonon Transport?

Xiaoxiang Yu, Dengke Ma, Chengcheng Deng, Xiao Wan, Meng An, Han Meng, Xiaobo Li, Xiaoming Huang and Nuo Yang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (1): 014401

Strain Tunable Berry Curvature Dipole, Orbital Magnetization and Nonlinear Hall Effect in WSe2 Monolayer*

Mao-Sen Qin, Peng-Fei Zhu, Xing-Guo Ye, Wen-Zheng Xu, Zhen-Hao Song, Jing Liang, Kaihui Liu and Zhi-Min Liao

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (1): 017301

Accurate Evaluation on the Interactions of SARS-CoV-2 with Its Receptor ACE2 and Antibodies CR3022/CB6*

Hong-Ming Ding, Yue-wen Yin, Song-di Ni, Yan-jing Sheng and Yu-qiang Ma

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (1): 018701

Symmetry-Protected Scattering in Non-Hermitian Linear Systems

L. Jin and Z. Song

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (2): 024202

Two-Dimensional Quantum Walk with Non-Hermitian Skin Effects

Tianyu Li, Yong-Sheng Zhang and Wei Yi

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (3): 030301

Effects of Quantum Noise on Quantum Approximate Optimization Algorithm

Cheng Xue, Zhao-Yun Chen, Yu-Chun Wu and Guo-Ping Guo

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (3): 030302

Superconductivity and Charge Density Wave in Iodine-Doped CuIr2Te4

Mebrouka Boubeche, Jia Yu, Li Chushan, Wang Huichao, Lingyong Zeng, Yiyi He, Xiaopeng Wang, Wanzhen Su, Meng Wang, Dao-Xin Yao, Zhijun Wang and Huixia Luo

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (3): 037401

Superconductivity and Normal-State Properties of Kagome Metal RbV3Sb5 Single Crystals

Qiangwei Yin, Zhijun Tu, Chunsheng Gong, Yang Fu, Shaohua Yan and Hechang Lei

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (3): 037403

Klein–Nishina Effect and the Cosmic Ray Electron Spectrum

Kun Fang, Xiao-Jun Bi, Su-Jie Lin and Qiang Yuan

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (3): 039801

Rare-Earth Chalcohalides: A Family of van der Waals Layered Kitaev Spin Liquid Candidates

Jianting Ji, Mengjie Sun, Yanzhen Cai, Yimeng Wang, Yingqi Sun, Wei Ren, Zheng Zhang, Feng Jin and Qingming Zhang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (4): 047502

Highly Robust Reentrant Superconductivity in CsV3Sb5 under Pressure

Xu Chen, Xinhui Zhan, Xiaojun Wang, Jun Deng, Xiao-Bing Liu, Xin Chen, Jian-Gang Guo and Xiaolong Chen

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (5): 057402

Anisotropic Superconducting Properties of Kagome Metal CsV3Sb5

Shunli Ni, Sheng Ma, Yuhang Zhang, Jie Yuan, Haitao Yang, Zouyouwei Lu, Jianping Sun, Zhen Zhao, Dong Li, Shaobo Liu, Hua Zhang, Hui Chen, Kui Jin, Jinguang Cheng, Li Yu, Fang Zhou, Xiaoli Dong, Jiangping Hu, Hong-Jun Gao and Zhongxian Zhao

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (5): 057403

Resolving the Bethe–Salpeter Kernel

Si-Xue Qin and Craig D. Roberts2,3

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (7): 071201

Production of Pcs(4459) from Ξb Decay

Qi Wu, Dian-Yong Chen and Ran Ji

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (7): 071301

Rabi Spectroscopy and Sensitivity of a Floquet Engineered Optical Lattice Clock

Mo-Juan Yin, Tao Wang, Xiao-Tong Lu, Ting Li, Ye-Bing Wang, Xue-Feng Zhang, Wei-Dong Li, Augusto Smerzi and Hong Chang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (7): 073201

Momentum Space Quantum Monte Carlo on Twisted Bilayer Graphene

Xu Zhang, Gaopei Pan, Yi Zhang, Jian Kang and Zi Yang Meng

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (7): 077305

S-Wave Superconductivity in Kagome Metal CsV3Sb5 Revealed by 121/123Sb NQR and 51V NMR Measurements

Chao Mu, Qiangwei Yin, Zhijun Tu, Chunsheng Gong, Hechang Lei, Zheng Li and Jianlin Luo

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (7): 077402

Strong Coupled Magnetic and Electric Ordering in Monolayer of Metal Thio(seleno)phosphates

Chenqiang Hua, Hua Bai, Yi Zheng, Zhu-An Xu, Shengyuan A. Yang, Yunhao Lu and Su-Huai Wei

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (7): 077501

High Tc Superconductivity in Heavy Rare Earth Hydrides

Hao Song, Zihan Zhang, Tian Cui, Chris J. Pickard, Vladimir Z. Kresin and Defang Duan

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (10): 107401