Announcement

From Claringbullite to a New Spin Liquid Candidate Cu3Zn(OH)6FCl *

Zili Feng, Wei Yi, Kejia Zhu, Yuan Wei, Shanshan Miao, Jie Ma, Jianlin Luo, Shiliang Li, Zi Yang Meng, Youguo Shi

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (1): 017502

Formation of Two-Dimensional AgTe Monolayer Atomic Crystal on Ag(111) Substrate *

Li Dong, Aiwei Wang, En Li, Qin Wang, Geng Li, Qing Huan, Hong-Jun Gao

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (2): 028102

Superconductivity and Fermi Surface Anisotropy in Transition Metal Dichalcogenide NbTe2

Xi Zhang, Tianchuang Luo, Xiyao Hu, Jing Guo, Gongchang Lin, Yuehui Li, Yanzhao Liu, Xiaokang Li, Jun Ge, Ying Xing, Zengwei Zhu, Peng Gao, Liling Sun, Jian Wang

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (5): 057402

Quantized Conductance of Majorana Zero Mode in the Vortex of the Topological Superconductor (Li0.84Fe0.16)OHFeSe

C. Chen, Q. Liu, T. Z. Zhang, D. Li, P. P. Shen, X. L. Dong, Z.-X. Zhao, T. Zhang, D. L. Feng

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (5): 057403

Distinct Superconducting Gap on Two Bilayer-Split Fermi Surface Sheets in Bi2Sr2CaCu2O8+δ Superconductor

Ping Ai, Qiang Gao, Jing Liu, Yuxiao Zhang, Cong Li, Jianwei Huang, Chunyao Song, Hongtao Yan, Lin Zhao, Guo-Dong Liu, Gen-Da Gu, Feng-Feng Zhang, Feng Yang, Qin-Jun Peng, Zu-Yan Xu, Xing-Jiang Zhou

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (6): 067402

Machine Learning to Instruct Single Crystal Growth by Flux Method

Tang-Shi Yao, Cen-Yao Tang, Meng Yang, Ke-Jia Zhu, Da-Yu Yan, Chang-Jiang Yi, Zi-Li Feng, He-Chang Lei, Cheng-He Li, Le Wang, Lei Wang, You-Guo Shi, Yu-Jie Sun, Hong Ding

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (6): 068101

Experimental Realization of an Intrinsic Magnetic Topological Insulator

Yan Gong, Jingwen Guo, Jiaheng Li, Kejing Zhu, Menghan Liao, Xiaozhi Liu, Qinghua Zhang, Lin Gu, Lin Tang, Xiao Feng, Ding Zhang, Wei Li, Canli Song, Lili Wang, Pu Yu, Xi Chen, Yayu Wang, Hong Yao, Wenhui Duan, Yong Xu, Shou-Cheng Zhang, Xucun Ma, Qi-Kun Xue, Ke He

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (7): 076801

Ionic-Liquid-Gating Induced Protonation and Superconductivity in FeSe, FeSe0.93S0.07, ZrNCl, 1T-TaS2 and Bi2Se3

Yi Cui, Ze Hu, Jin-Shan Zhang, Wen-Long Ma, Ming-Wei Ma, Zhen Ma, Cong Wang, Jia-Qiang Yan, Jian-Ping Sun, Jin-Guang Cheng, Shuang Jia, Yuan Li, Jin-Sheng Wen, He-Chang Lei, Pu Yu, Wei Ji, Wei-Qiang Yu

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (7): 077401

Observation of Two-Level Critical State in the Superconducting FeTe Thin Films∗

Hao Ru, Yi-Shi Lin, Yin-Cong Chen, Yang Feng, Yi-Hua Wang

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (7): 077402

Coherent Coupling between Microwave and Optical Fields via Cold Atoms

Zhen-Tao Liang, Qing-Xian Lv, Shan-Chao Zhang, Wei-Tao Wu, Yan-Xiong Du, Hui Yan, Shi-Liang Zhu

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (8): 080301

Quantum Approach to Fast Protein-Folding Time

Li-Hua Lu, You-Quan Li

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (8): 080305

Magnetic Sensing inside a Diamond Anvil Cell via Nitrogen-Vacancy Center Spins

Yan-Xing Shang, Fang Hong, Jian-Hong Dai, Hui-Yu, Ya-Nan Lu, En-Ke Liu, Xiao-Hui Yu, Gang-Qin Liu, Xin-Yu Pan

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (8): 086201

Reexploration of Structural Changes in Element Bromine through Pressure-Induced Decomposition of Solid HBr

Ming-Kun Liu, De-Fang Duan, Yan-Ping Huang, Yong-Fu Liang, Xiao-Li Huang, Tian Cui

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (8): 086401

Superconducting Single-Layer T-Graphene and Novel Synthesis Routes

Qinyan Gu, Dingyu Xing, Jian Sun

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (9): 097401

Lithium Storage Property of Graphite/AlCuFe Quasicrystal Composites

Haijuan Wang, Xiao Lan, Yao Huang, Xunyong Jiang

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (9): 098201

Experimental Hamiltonian Learning of an 11-Qubit Solid-State Quantum Spin Register

P.-Y. Hou, L. He, F. Wang, X.-Z. Huang, W.-G. Zhang, X.-L. Ouyang, X. Wang, W.-Q. Lian, X.-Y. Chang, L.-M. Duan

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (10): 100303

Towards the Same Line of Liquid–Liquid Phase Transition of Dense Hydrogen from Various Theoretical Predictions

Binbin Lu, Dongdong Kang, Dan Wang, Tianyu Gao, Jiayu Dai

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (10): 103102

Superconductivity of the FeSe/SrTiO3 Interface in View of BCS–BEC Crossover

Shuyuan Zhang, Guangyao Miao, Jiaqi Guan, Xiaofeng Xu, Bing Liu, Fang Yang, Weihua Wang, Xuetao Zhu, Jiandong Guo

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (10): 107404

Magnetic Coupling Induced Self-Assembly at Atomic Level

Weiyu Xie, Yu Zhu, Jianpeng Wang, Aihua Cheng, Zhigang Wang

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (11): 116401

The Unconventional Influence of a Nearby Molecule onto Transport of Single C60 Molecule Transistor

Xiao Guo, Wen-jie Liang

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (12): 127301