Topic Collection

Optical Field Manipulation


Symmetry-Protected Scattering in Non-Hermitian Linear Systems

L. Jin and Z. Song

Chin. Phys. Lett. 2020, 38 (2): 024202


Generation and Tunable Focal Shift of the Hybridly Polarized Vector Optical Fields with Parabolic Symmetry

Xu-Zhen Gao, Meng-Shuai Wang, Jia-Hao Zhao, Peng-Cheng Zhao, Xia Zhang, Yue Pan, Yongnan Li, Chenghou Tu, and Hui-Tian Wang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (12): 124201


Hermite Non-Uniformly Correlated Array Beams and Its Propagation Properties

Xue-Chun Zhao, Lei Zhang, Rong Lin, Shu-Qin Lin, Xin-Lei Zhu, Yang-Jian Cai, and Jia-Yi Yu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (12): 124202


Trion-Facilitated Dexter-Type Energy Transfer in a Cluster of Single Perovskite CsPbBr3 Nanocrystals

Zengle Cao, Fengrui Hu, Zaiqin Man, Chunfeng Zhang, Weihua Zhang, Xiaoyong Wang, and Min Xiao

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (12): 127801


Semi-Ellipsoid Nanoarray for Angle-Independent Plasmonic Color Printing

Jiancai Xue, Limin Lin, Zhang-Kai Zhou, and Xue-Hua Wang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (11): 114201


Meter-Level Optical Delay Line on a Low-Loss Lithium Niobate Nanophotonics Chip

Shining Zhu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (8): 080102


Electro-Optically Switchable Optical True Delay Lines of Meter-Scale Lengths Fabricated on Lithium Niobate on Insulator Using Photolithography Assisted Chemo-Mechanical Etching

Jun-xia Zhou, Ren-hong Gao, Jintian Lin, Min Wang, Wei Chu, Wen-bo Li, Di-feng Yin, Li Deng, Zhi-wei Fang, Jian-hao Zhang, Rong-bo Wu, and Ya Cheng

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (8): 084201