Topic Collection

Strong field and Attosecond PhysicsGeneration of 88 as Isolated Attosecond Pulses with Double Optical Gating

Xiaowei Wang, Li Wang, Fan Xiao, Dongwen Zhang, Zhihui Lü, Jianmin Yuan, Zengxiu Zhao

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (2): 023201


Spider Structure of Photoelectron Momentum Distributions of Ionized Electrons from Hydrogen Atoms for Extraction of Carrier Envelope Phase of Few-Cycle Pulses

Jiu Tang, Guizhong Zhang, Yufei He, Meng Li, Xin Ding, Jianquan Yao

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (2): 024201


Momentum Spectroscopy for Multiple Ionization of Cold Rubidium in the Elliptically Polarized Laser Field

Junyang Yuan, Yixuan Ma, Renyuan Li, Huanyu Ma, Yizhu Zhang, Difa Ye, Zhenjie Shen, Tianmin Yan, Xincheng Wang, Matthias Weidemüller, Yuhai Jiang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (5): 053201


Universality of the Dynamic Characteristic Relationship of Electron Correlation in the Two-Photon Double Ionization Process of a Helium-Like System

Fei Li, Yu-Jun Yang, Jing Chen, Xiao-Jun Liu, Zhi-Yi Wei, and Bing-Bing Wang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (11): 113201


Generation of Intense Sub-10 fs Pulses at 385 nm

Fan Xiao , Xiaohui Fan , Li Wang , Dongwen Zhang , Jianhua Wu , Xiaowei Wang,

and Zengxiu Zhao

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (11): 114202


Extreme Ultraviolet Frequency Comb with More than 100 µW Average Power below 100 nm

Jin Zhang, Lin-Qiang Hua, Zhong Chen, Mu-Feng Zhu, Cheng Gong, and Xiao-Jun Liu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (12): 124203


Rabi Oscillations and Coherence Dynamics in Terahertz Streaking-Assisted Photoelectron Spectrum

Shuai Wang, Zhiyuan Zhu, Yizhu Zhang, Tian-Min Yan, and Yuhai Jiang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (1): 013401


Strong-Field-Induced N+2 Air Lasing in Nitrogen Glow Discharge Plasma

Nana Dong, Yan Zhou, Shanbiao Pang, Xiaodong Huang, Ke Liu, Lunhua Deng,

and Huailiang Xu

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (4): 043301


Core-Excited Molecules by Resonant Intense X-Ray Pulses Involving Electron-Rotation Coupling

Yanping Zhu, Yanrong Liu, Xi Zhao, Victor Kimberg, and Songbin Zhang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (5): 053201


Multiphoton Ionization of Potassium Atoms in Femtosecond Laser Fields

Wankai Li, Yue Lei, Xing Li , Tao Yang, Mei Du, Ying Jiang, Jialong Li, Sizuo Luo, Aihua Liu, Lanhai He, Pan Ma, Dongdong Zhang, and Dajun Ding

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (5): 053202


Broadband Terahertz Wave Generation from Monolayer Graphene Driven by Few-Cycle Laser Pulse

Zhong Guan, Guo-Li Wang, Lei Zhang, Zhi-Hong Jiao, Song-Feng Zhao, and Xiao-Xin Zhou

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (5): 054201


Coherent Control of High Harmonic Generation Driven by Metal Nanotip Photoemission

Hongdan Zhang, Xiwang Liu, Facheng Jin, Ming Zhu, Shidong Yang, Wenhui Dong,

Xiaohong Song, and Weifeng Yang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (6): 063201


A Self-Diffraction Temporal Filter for Contrast Enhancement in Femtosecond Ultra-High Intensity Laser

Xian-Zhi Wang, Zhao-Hua Wang, Yuan-Yuan Wang, Xu Zhang, Jia-Jun Song, and Zhi-Yi Wei

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (7): 074202


Revisiting Laser-Intensity-Dependent Ionization and Fragmentation of C60

D. P. Dong, B. H. Yang, D. B. Qian, W. C. Zhou, S. F. Zhang, and X. Ma

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (8): 083301


Retrieval of Angle-Dependent Strong-Field Ionization by Using High Harmonics Generated from Aligned N2 Molecules

Xiaoli Guo, Cheng Jin, Ziqiang He, Song-Feng Zhao, Xiao-Xin Zhou, and Ya Cheng

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (12): 123301