Topic Collection

Topological Materials and Physics


Ferromagnetism in Layered Metallic Fe1/4TaS2 in the Presence of Conventional and Dirac Carriers

Jin-Hua Wang, Ya-Min Quan, Da-Yong Liu, Liang-Jian Zou

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (1): 017101 

 

Observation of Shubnikov-de Haas Oscillations in Large-Scale Weyl Semimetal WTe2 Films

Yequan Chen, Yongda Chen, Jiai Ning, Liming Chen, Wenzhuo Zhuang, Liang He, Rong Zhang, Yongbing Xu, Xuefeng Wang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (1): 017104

 

MBE Growth and Characterization of Strained HgTe (111) Films on CdTe/GaAs

Jian Zhang, Shengxi Zhang, Xiaofang Qiu, Yan Wu, Qiang Sun, Jin Zou, Tianxin Li,

Pingping Chen

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (3): 038101

 

Negative Magnetoresistance in Antiferromagnetic Topological Insulator EuSn2As2

Huan-Cheng Chen, Zhe-Feng Lou, Yu-Xing Zhou, Qin Chen, Bin-Jie Xu, Shui-Jin Chen,

Jian-Hua Du, Jin-Hu Yang, Hang-Dong Wang, Ming-Hu Fang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (4): 047201

 

Anomalous Hall Effect in Layered Ferrimagnet MnSb2Te4 

Gang Shi, Mingjie Zhang, Dayu Yan, Honglei Feng, Meng Yang, Youguo Shi, Yongqing Li

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (4): 047301

 

Electrically Tunable Wafer-Sized Three-Dimensional Topological Insulator Thin Films Grown by Magnetron Sputtering

Qixun Guo, Yu Wu, Longxiang Xu, Yan Gong, Yunbo Ou, Yang Liu, Leilei Li, Yu Yan, Gang Han, Dongwei Wang, Lihua Wang, Shibing Long, Bowei Zhang, Xun Cao, Shanwu Yang,

Xuemin Wang, Yizhong Huang, Tao Liu, Guanghua Yu, Ke He, Jiao Teng

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (5): 057301

 

Pressure-Induced Topological and Structural Phase Transitions in an Antiferromagnetic Topological Insulator

Cuiying Pei, Yunyouyou Xia, Jiazhen Wu, Yi Zhao, Lingling Gao, Tianping Ying, Bo Gao,

Nana Li, Wenge Yang, Dongzhou Zhang, Huiyang Gou, Yulin Chen, Hideo Hosono, Gang Li, Yanpeng Qi

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (6): 066401

 

Higher-Order Topological Spin Hall Effect of Sound

Zhi-Kang Lin, Shi-Qiao Wu, Hai-Xiao Wang, and Jian-Hua Jiang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (7): 074302

 

Unusual Anomalous Hall Effect in a Co2MnSi/MnGa/Pt Trilayer

Shan Li, Jun Lu, Lian-Jun Wen, Dong Pan, Hai-Long Wang, Da-Hai Wei, and Jian-Hua Zhao

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (7): 077303

 

Large Dynamical Axion Field in Topological Antiferromagnetic Insulator Mn2Bi2Te5

Jinlong Zhang, Dinghui Wang, Minji Shi, Tongshuai Zhu, Haijun Zhang, Jing Wang

Chin. Phys. Lett., 2020 37 (7): 077304

 

Superconductivity at the Normal Metal/Dirac Semimetal Cd3As2 Interface

Shuai Zhang, Yiyan Wang, Chaoyang Ma, Wenliang Zhu, Zhian Ren, Lei Shan, and Genfu Chen

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (7): 077401

 

Site Preference of Se and Te in Bi2Se3−xTex Thin Films

Yizhe Sun, Moorthi Kanagaraj, Qinwu Gao, Yafei Zhao, Jiai Ning, Kunpeng Zhang, Xianyang Lu, Liang He, and Yongbing Xu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (7): 077501

 

de Haas–van Alphen Quantum Oscillations in BaSn3 Superconductor with Multiple Dirac Fermions

Gaoning Zhang, Xianbiao Shi, Xiaolei Liu, Wei Xia, Hao Su, Leiming Chen, Xia Wang, Na Yu, Zhiqiang Zou, Weiwei Zhao, and Yanfeng Guo

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (8): 087101

 

Type-II Dirac Semimetal State in a Superconductor Tantalum Carbide

Zhihai Cui, Yuting Qian, Wei Zhang, Hongming Weng, and Zhong Fang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (8): 087103

 

Butterfly-Like Anisotropic Magnetoresistance and Angle-Dependent Berry Phase in a Type-II Weyl Semimetal WP2

Kaixuan Zhang, Yongping Du, Pengdong Wang, Laiming Wei, Lin Li, Qiang Zhang, Wei Qin, Zhiyong Lin, Bin Cheng, Yifan Wang, Han Xu, Xiaodong Fan, Zhe Sun, Xiangang Wan,

and Changgan Zeng

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (9): 090301

 

Model Hamiltonian for the Quantum Anomalous Hall State in Iron-Halogenide

Qian Sui, Jiaxin Zhang, Suhua Jin, Yunyouyou Xia, and Gang Li

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (9): 097301

 

Field-Induced Metal–Insulator Transition in β-EuP3

Guangqiang Wang, Guoqing Chang, Huibin Zhou, Wenlong Ma, Hsin Lin, M. Zahid Hasan,

Su-Yang Xu, and Shuang Jia

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (10): 107501

 

 

Quantum Oscillations and Electronic Structure in the Large-Chern-Number Topological Chiral Semimetal PtGa

Sheng Xu, Liqin Zhou, Xiao-Yan Wang, Huan Wang, Jun-Fa Lin, Xiang-Yu Zeng, Peng Cheng, Hongming Weng, and Tian-Long Xia

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (10): 107504

 

Universal Minimum Conductivity in Disordered Double-Weyl Semimetal

Zhen Ning, Bo Fu, Qinwei Shi, and Xiaoping Wang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (11): 117201

 

Topological Distillation by Principal Component Analysis in Disordered Fractional Quantum Hall States

Na Jiang and Min Lu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (11): 117302

 

State-Dependent Topological Invariants and Anomalous Bulk-Boundary Correspondence in Non-Hermitian Topological Systems with Generalized Inversion Symmetry

Xiao-Ran Wang, Cui-Xian Guo, Qian Du, and Su-Peng Kou

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (11): 117303

 

Inversion/Mirror Symmetry-Protected Dirac Cones in Distorted Ruby Lattices

Lei Sun, Xiaoming Zhang, Han Gao, Jian Liu, Feng Liu, and Mingwen Zhao

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (12): 127102

 

Making Axion Dynamical in Non-Centrosymmetric Magnetic Topological Insulators

Chaoxing Liu

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (1): 010101

 

Large-Area Freestanding Weyl Semimetal WTe2 Membranes

Yequan Chen, Ruxin Liu, Yongda Chen, Xiao Yuan, Jiai Ning, Chunchen Zhang, Liming Chen, Peng Wang, Liang He, Rong Zhang, Yongbing Xu, and Xuefeng Wang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (1): 017101

 

Magnetoresistance and Kondo Effect in Nodal-Line Semimetal VAs2

Shuijin Chen, Zhefeng Lou, Yuxing Zhou, Qin Chen, Binjie Xu, Chunxiang Wu, Jianhua Du, Jinhu Yang, Hangdong Wang, and Minghu Fang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (1): 017202

 

Strain Tunable Berry Curvature Dipole, Orbital Magnetization and Nonlinear Hall Effect in WSe2 Monolayer

Mao-Sen Qin, Peng-Fei Zhu, Xing-Guo Ye, Wen-Zheng Xu, Zhen-Hao Song, Jing Liang,

Kaihui Liu, and Zhi-Min Liao

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (1): 017301

 

Topological-Defect-Induced Superstructures on Graphite Surface

Zi-Lin Ruan, Zhen-Liang Hao, Hui Zhang, Shi-Jie Sun, Yong Zhang, Wei Xiong, Xing-Yue Wang, Jian-Chen Lu, and Jin-Ming Cai 

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (2): 027201

 

Gate Tunable Supercurrent in Josephson Junctions Based on Bi2Te3 Topological Insulator Thin Films

Wei-Xiong Wu, Yang Feng, Yun-He Bai, Yu-Ying Jiang, Zong-Wei Gao, Yuan-Zhao Li,

Jian-Li Luan, Heng-An Zhou, Wan-Jun Jiang, Xiao Feng, Jin-Song Zhang, Hao Zhang, Ke He, Xu-Cun Ma, Qi-Kun Xue, and Ya-Yu Wang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (3): 037402

 

Phase-Modulated 2D Topological Physics in a One-Dimensional Ultracold System

Gang-Feng Guo, Xi-Xi Bao, Lei Tan, and Huai-Qiang Gu

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (4): 040302

 

Non-Monotonic Evolution of Carrier Density and Mobility under Thermal Cycling Treatments in Dirac Semimetal Cd3As2 Microbelts

Zheng Chen, Min Wu, Yequn Liu, Wenshuai Gao, Yuyan Han, Jianhui Zhou, Wei Ning,

and Mingliang Tian

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (4): 047201

 

Emergence of Chern Insulating States in Non-Magic Angle Twisted Bilayer Graphene

Cheng Shen, Jianghua Ying, Le Liu, Jianpeng Liu, Na Li, Shuopei Wang, Jian Tang,

Yanchong Zhao, Yanbang Chu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rong Yang, Dongxia Shi, Fanming Qu, Li Lu, Wei Yang, and Guangyu Zhang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (4): 047301

 

Finding Short-Range Parity-Time Phase-Transition Points with a Neural Network

Songju Lei, Dong Bai, Zhongzhou Ren, and Mengjiao Lyu

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (5): 051101

 

Nonlinear Hall Effect in Antiferromagnetic Half-Heusler Materials

Cheng Chen, Huaiqiang Wang, Zhilong Yang, and Haijun Zhang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (5): 057302

 

Magnetic Proximity Effect in an Antiferromagnetic Insulator/Topological Insulator Heterostructure with Sharp Interface

Yuxin Liu, Xuefan Niu, Rencong Zhang, Qinghua Zhang, Jing Teng, and Yongqing Li

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (5): 057303

 

Modification of the Hybridization Gap by Twisted Stacking of Quintuple Layers in a Three-Dimensional Topological Insulator Thin Film

Changyuan Zhou, Dezhi Song, Yeping Jiang, and Jun Zhang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (5): 057307

 

Itinerant Topological Magnons in SU(2) Symmetric Topological Hubbard Models with Nearly Flat Electronic Bands

Zhao-Long Gu and Jian-Xin Li

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (5): 057501

 

Topological Knots in Quantum Spin Systems

X. M. Yang, L. Jin, and Z. Song

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (6): 060302

 

Supervised Machine Learning Topological States of One-Dimensional Non-Hermitian Systems

Zhuo Cheng and Zhenhua Yu

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (7): 070302

 

Dual Topological Features of Weyl Semimetallic Phases in Tetradymite BiSbTe3

Z. Z. Zhou, H. J. Liu, G. Y. Wang, R. Wang, and X. Y. Zhou

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (7): 077101

 

A Programmable kp Hamiltonian Method and Application to Magnetic Topological Insulator MnBi2Te4

Guohui Zhan, Minji Shi, Zhilong Yang, and Haijun Zhang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (7): 077105 

 

Long-Time Magnetic Relaxation in Antiferromagnetic Topological Material EuCd2As2

Yang Wang, Cong Li, Yong Li, Xuebo Zhou, Wei Wu, Runze Yu, Jianfa Zhao, Chaohui Yin, Youguo Shi, Changqing Jin, Jianlin Luo, Lin Zhao, Tao Xiang, Guodong Liu, and X. J. Zhou

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (7): 077201

 

Visualizing the in-Gap States in Domain Boundaries of Ultra-Thin Topological Insulator Films

Jun Zhang, Junbo Cheng, Shuaihua Ji, and Yeping Jiang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (7): 077301

Measurement of Superconductivity and Edge States in Topological Superconductor Candidate TaSe3

Shuai Liu, Si-Min Nie, Yan-Peng Qi, Yan-Feng Guo, Hong-Tao Yuan, Le-Xian Yang,

Yu-Lin Chen, Mei-Xiao Wang, and Zhong-Kai Liu

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (7): 077302

Constructing Low-Dimensional Quantum Devices Based on the Surface State of Topological Insulators

Tian-Yi Zhang, Qing Yan, and Qing-Feng Sun

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (7): 077303

 

Chiral Anomaly-Enhanced Casimir Interaction between Weyl Semimetals

Jia-Nan Rong, Liang Chen, and Kai Chang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (8): 084501

 

Large Magnetoresistance and Nontrivial Berry Phase in Nb3Sb Crystals with A15 Structure

Qin Chen, Yuxing Zhou, Binjie Xu, Zhefeng Lou, Huancheng Chen, Shuijin Chen,

Chunxiang Wu, Jianhua Du, Hangdong Wang, Jinhu Yang, and Minghu Fang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (8): 087501

 

Thermodynamics of the System of Massive Dirac Fermions in a Uniform Magnetic Field

Ren-Hong Fang, Ren-Da Dong, De-Fu Hou, and Bao-Dong Sun

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (9): 091201  

 

Manipulation of Dirac Fermions in Nanochain-Structured Graphene

Wen-Han Dong, De-Liang Bao, Jia-Tao Sun, Feng Liu, and Shixuan Du

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (9): 097101

 

Photoemission Spectroscopic Evidence of Multiple Dirac Cones in Superconducting BaSn3

Zhe Huang, Xianbiao Shi, Gaoning Zhang, Zhengtai Liu, Soohyun Cho, Zhicheng Jiang, Zhonghao Liu, Jishan Liu, Yichen Yang, Wei Xia, Weiwei Zhao, Yanfeng Guo, and Dawei Shen

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (10): 107403 

Detection of Magnetic Gap in Topological Surface States of MnBi2Te4

Hao-Ran Ji, Yan-Zhao Liu, He Wang, Jia-Wei Luo, Jia-Heng Li, Hao Li, Yang Wu, Yong Xu,

and Jian Wang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (10): 107404

 

Random-Gate-Voltage Induced Al'tshuler–Aronov–Spivak Effect in Topological Edge States

Kun Luo, Wei Chen, Li Sheng, and D. Y. Xing

Chin. Phys. Lett., 2021, 38 (11): 110302

 

Topological Properties in Strained Monolayer Antimony Iodide

Danwen Yuan, Yuefang Hu, Yanmin Yang, and Wei Zhang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (11): 117301 

 

Influence of Device Geometry on Transport Properties of Topological Insulator Microflakes

Fan Gao and Yongqing Li

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (11): 117302

 

Computing Classification of Interacting Fermionic Symmetry-Protected Topological Phases Using Topological Invariants

Yunqing Ouyang, Qing-Rui Wang, Zheng-Cheng Gu, and Yang Qi

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (12): 127101

 

Edge Transport and Self-Assembly of Passive Objects in a Chiral Active Fluid

Qing Yang, Huan Liang, Rui Liu, Ke Chen, Fangfu Ye, and Mingcheng Yang

Chin. Phys. Lett., 2021, 38 (12): 128701