Topic Collection

Cold AtomPhase Diagram of a Spin-Orbit Coupled Dipolar Fermi Gas at T =0 K

Xue-Jing Feng, Lan Yin

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (2): 020301


Production of 87Rb Bose–Einstein Condensate with a Simple Evaporative Cooling Method

Rehman Fazal, Jia-Zhen Li, Zhi-Wen Chen, Yuan Qin, Ya-Yi Lin, Zuan-Xian Zhang,

Shan-Chao Zhang, Wei Huang, Hui Yan, Shi-Liang Zhu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (3): 036701


Superfluid-Mott-Insulator Transition in an Optical Lattice with Adjustable Ensemble-Averaged Filling Factors

Shifeng Yang, Tianwei Zhou, Chen Li, Kaixiang Yang, Yueyang Zhai, Xuguang Yue,

Xuzong Chen

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (4): 040301


High-Fidelity Manipulation of the Quantized Motion of a Single Atom via Stern–Gerlach Splitting

Kun-Peng Wang, Jun Zhuang, Xiao-Dong He, Rui-Jun Guo, Cheng Sheng, Peng Xu, Min Liu,

Jin Wang, Ming-Sheng Zhan

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (4): 044209


Momentum Spectroscopy for Multiple Ionization of Cold Rubidium in the Elliptically Polarized Laser Field

Junyang Yuan, Yixuan Ma, Renyuan Li, Huanyu Ma, Yizhu Zhang, Difa Ye, Zhenjie Shen, Tianmin Yan, Xincheng Wang, Matthias Weidemüller, Yuhai Jiang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (5): 053201


Unusual Destruction and Enhancement of Superfluidity of Atomic Fermi Gases by Population Imbalance in a One-Dimensional Optical Lattice

Qijin Chen, Jibiao Wang, Lin Sun, Yi Yu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (5): 053702


Deceleration of Metastable Li+ Beam by Combining Electrostatic Lens and Ion Trap Technique

Shao-Long Chen, Peng-Peng Zhou, Shi-Yong Liang, Wei Sun, Huan-Yao Sun, Yao Huang,

Hua Guan, Ke-Lin Gao

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (7): 073201


Quantum Droplets in a Mixture of Bose–Fermi Superfluids

Jing-Bo Wang, Jian-Song Pan, Xiaoling Cui, and Wei Yi

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (7): 076701


Significantly Improving the Escape Time of a Single 40Ca+ Ion in a Linear Paul Trap by Fast Switching of the Endcap Voltage

Peng-Peng Zhou, Shao-Long Chen, Shi-Yong Liang, Wei Sun, Huan-Yao Sun, Yao Huang,

Hua Guan, and Ke-Lin Gao

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (9): 093701


Active Learning Approach to Optimization of Experimental Control

Yadong Wu, Zengming Meng, Kai Wen, Chengdong Mi, Jing Zhang, and Hui Zhai

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (10): 103201


Two-Dimensional Quantum Walk with Non-Hermitian Skin Effects

Tianyu Li, Yong-Sheng Zhang, and Wei Yi

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (3): 030301


Phase-Modulated 2D Topological Physics in a One-Dimensional Ultracold System

Gang-Feng Guo, Xi-Xi Bao, Lei Tan, and Huai-Qiang Gu

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (4): 040302


Angular Momentum Josephson Effect between Two Isolated Condensates

Wei-Feng Zhuang, Yue-Xin Huang, and Ming Gong

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (6): 060301


Self-Bound Quantum Droplet with Internal Stripe Structure in One-Dimensional Spin-Orbit-Coupled Bose Gas

Yuncheng Xiong and Lan Yin

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (7): 070301


Reverse Rotation of Ring-Shaped Perturbation on Homogeneous Bose–Einstein Condensates

Peng Gao, Zeyu Wu, Zhan-Ying Yang, and Wen-Li Yang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (9): 090302


Production of 87Rb Bose–Einstein Condensate in an Asymmetric Crossed Optical Dipole Trap

Zhu Ma, Chengyin Han, Xunda Jiang, Ruihuan Fang, Yuxiang Qiu, Minhua Zhao, Jiahao Huang, Bo Lu, and Chaohong Lee

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (10): 103701


An Alternative Operation Scheme to Improve the Efficiency of a Stark Decelerator

Mei Du , Dongdong Zhang, and Dajun Ding

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (12): 123201