Topic Collection

Strongly Correlated Electronic System


Metal to Orthogonal Metal Transition 

Chuang Chen, Xiao Yan Xu, Yang Qi, Zi Yang Meng

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (4): 047103

PDF     HTML


Pressure-Induced Metallization and Structural Phase Transition in the Quasi-One-Dimensional TlFeSe2 

Zi-Yi Liu, Qing-Xin Dong, Peng-Fei Shan, Yi-Yan Wang, Jian-Hong Dai, Rajesh Jana, Ke-Yu Chen, Jian-Ping Sun, Bo-Sen Wang, Xiao-Hui Yu, Guang-Tong Liu, Yoshiya Uwatoko, Yu Sui, Huai-Xin Yang, Gen-Fu Chen, Jin-Guang Cheng

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (4): 047102

PDF     HTML


Anomalous Hall Effect in Layered Ferrimagnet MnSb2Te4

Gang Shi, Mingjie Zhang, Dayu Yan, Honglei Feng, Meng Yang, Youguo Shi, Yongqing Li

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (4): 047301

PDF    HTML


Superconductivity, Pair Density Wave, and Néel Order in Cuprates 

Li-Han Chen, Da Wang, Yi Zhou, Qiang-Hua Wang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (1): 017403

PDF    HTML


Observation of Coulomb Gap and Enhanced Superconducting Gap in Nano-Sized Pb Islands Grown on SrTiO3

Yonghao Yuan, Xintong Wang, Canli Song, Lili Wang, Ke He, Xucun Ma, Hong Yao, Wei Li, Qi-Kun Xue

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (1): 017402

PDF    HTML 


19F NMR Study of the Bilayer Iron-Based Superconductor KCa2Fe4As4F2

Yu-Ting Shao, Wen-Shan Hong, Shi-Liang Li, Zheng Li, Jian-Lin Luo

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (12): 127401

PDF    HTML  


Superconducting Single-Layer T-Graphene and Novel Synthesis Routes 

Qinyan Gu, Dingyu Xing, Jian Sun

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (9): 097401

PDF    HTML 


Observation of Two-Level Critical State in the Superconducting FeTe Thin Films 

Hao Ru, Yi-Shi Lin, Yin-Cong Chen, Yang Feng, Yi-Hua Wang

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (7): 077402

PDF     HTML


Experimental Realization of an Intrinsic Magnetic Topological Insulator 

Yan Gong, Jingwen Guo, Jiaheng Li, Kejing Zhu, Menghan Liao, Xiaozhi Liu, Qinghua Zhang, Lin Gu, Lin Tang, Xiao Feng, Ding Zhang, Wei Li, Canli Song, Lili Wang, Pu Yu, Xi Chen, Yayu Wang, Hong Yao, Wenhui Duan, Yong Xu, Shou-Cheng Zhang, Xucun Ma, Qi-Kun Xue, Ke He

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (7): 076801

PDF     HTML


Ionic-Liquid-Gating Induced Protonation and Superconductivity in FeSe, FeSe0.93S0.07, ZrNCl, 1T-TaS2 and Bi2Se3

Yi Cui, Ze Hu, Jin-Shan Zhang, Wen-Long Ma, Ming-Wei Ma, Zhen Ma, Cong Wang, Jia-Qiang Yan, Jian-Ping Sun, Jin-Guang Cheng, Shuang Jia, Yuan Li, Jin-Sheng Wen, He-Chang Lei, Pu Yu, Wei Ji, Wei-Qiang Yu

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (7): 077401

PDF    HTML 


Distinct Superconducting Gap on Two Bilayer-Split Fermi Surface Sheets in Bi2Sr2CaCu2O8+δ Superconductor

Ping Ai, Qiang Gao, Jing Liu, Yuxiao Zhang, Cong Li, Jianwei Huang, Chunyao Song, Hongtao Yan, Lin Zhao, Guo-Dong Liu, Gen-Da Gu, Feng-Feng Zhang, Feng Yang, Qin-Jun Peng, Zu-Yan Xu, Xing-Jiang Zhou

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (6): 067402

PDF    HTML 


Superconductivity and Fermi Surface Anisotropy in Transition Metal Dichalcogenide NbTe2

Xi Zhang, Tianchuang Luo, Xiyao Hu, Jing Guo, Gongchang Lin, Yuehui Li, Yanzhao Liu, Xiaokang Li, Jun Ge, Ying Xing, Zengwei Zhu, Peng Gao, Liling Sun, Jian Wang

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (5): 057402

PDF    HTML


Quantized Conductance of Majorana Zero Mode in the Vortex of the Topological Superconductor (Li0.84Fe0.16)OHFeSe

C. Chen, Q. Liu, T. Z. Zhang, D. Li, P. P. Shen, X. L. Dong, Z.-X. Zhao, T. Zhang, D. L. Feng

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (5): 057403

PDF    HTML 


From Claringbullite to a New Spin Liquid Candidate Cu3Zn(OH)6FCl

Zili Feng, Wei Yi, Kejia Zhu, Yuan Wei, Shanshan Miao, Jie Ma, Jianlin Luo, Shiliang Li, Zi Yang Meng, Youguo Shi

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (1): 017502

PDF    HTML 


Rare-Earth Chalcogenides: A Large Family of Triangular Lattice Spin Liquid Candidates

Weiwei Liu, Zheng Zhang, Jianting Ji, Yixuan Liu, Jianshu Li, Xiaoqun Wang, Hechang Lei, Gang Chen, Qingming Zhang

Chin. Phys. Lett. 2018, 35 (11): 117501

PDF    HTML 


Electric Field Induced Permanent Superconductivity in Layered Metal Nitride Chlorides HfNCl and ZrNCl

Shuai Zhang, Mo-Ran Gao, Huan-Yan Fu, Xin-Min Wang, Zhi-An Ren, Gen-Fu Chen

Chin. Phys. Lett. 2018, 35 (9): 097401

PDF     HTML


Quantum Anomalous Hall Multilayers Grown by Molecular Beam Epitaxy 

Gaoyuan Jiang, Yang Feng, Weixiong Wu, Shaorui Li, Yunhe Bai, Yaoxin Li, Qinghua Zhang, Lin Gu, Xiao Feng, Ding Zhang, Canli Song, Lili Wang, Wei Li, Xu-Cun Ma, Qi-Kun Xue, Yayu Wang, Ke He

Chin. Phys. Lett. 2018, 35 (7): 076802

PDF     HTML


Evidence for Multiple Underlying Fermi Surface and Isotropic Energy Gap in the Cuprate Parent Compound Ca2CuO2Cl2 

Cheng Hu, Jian-Fa Zhao, Ying Ding, Jing Liu, Qiang Gao, Lin Zhao, Guo-Dong Liu, Li Yu, Chang-Qing Jin, Chuang-Tian Chen, Zu-Yan Xu, Xing-Jiang Zhou

Chin. Phys. Lett. 2018, 35 (6): 067403

PDF     HTML 


An Anderson Impurity Interacting with the Helical Edge States in a Quantum Spin Hall Insulator 

Ru Zheng, Rong-Qiang He, Zhong-Yi Lu
Chin. Phys. Lett. 2018, 35 (6): 067301

PDF    HTML


Atomic-Ordering-Induced Quantum Phase Transition between Topological Crystalline Insulator and Z2 Topological Insulator 

Hui-Xiong Deng, Zhi-Gang Song, Shu-Shen Li, Su-Huai Wei, Jun-Wei Luo

Chin. Phys. Lett. 2018, 35 (5): 057301

PDF    HTML


Electronic Phase Separation in Iron Selenide (Li,Fe)OHFeSe Superconductor System

Yiyuan Mao, Jun Li, Yulong Huan, Jie Yuan, Zi-an Li, Ke Chai, Mingwei Ma, Shunli Ni, Jinpeng Tian, Shaobo Liu, Huaxue Zhou, Fang Zhou, Jianqi Li, Guangming Zhang, Kui Jin, Xiaoli Dong, Zhongxian Zhao
Chin. Phys. Lett. 2018, 35 (5): 057402

PDF    HTML