Topic Collection

QuantumInformation, Quantum Optics, Quantum Computation


High-Fidelity Manipulation of the Quantized Motion of a Single Atom via Stern–Gerlach Splitting 

Kun-Peng Wang, Jun Zhuang, Xiao-Dong He, Rui-Jun Guo, Cheng Sheng, Peng Xu, Min Liu, Jin Wang, Ming-Sheng Zhan

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (4): 044209

PDF    HTML Asymptotical Locking Tomography of High-Dimensional Entanglement 

Ling-Jun Kong, Rui Liu, Wen-Rong Qi, Zhou-Xiang Wang, Shuang-Yin Huang, Chenghou Tu, Yongnan Li, Hui-Tian Wang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (3): 034204

PDF    HTML
Measurement of Spin Singlet-Triplet Qubit in Quantum Dots Using Superconducting Resonator

Xing-Yu Zhu, Tao Tu, Ao-Lin Guo, Zong-Quan Zhou, Guang-Can Guo

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (2): 020302

PDF    HTMLCoherent Transfer of Excitation in a Nanomechanical Artificial Lattice

Liang Zhang, Tian Tian, Pu Huang, Shaochun Lin, Jiangfeng Du

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (1): 014501

PDF     HTML


Experimental Hamiltonian Learning of an 11-Qubit Solid-State Quantum Spin Register

P.-Y. Hou, L. He, F. Wang, X.-Z. Huang, W.-G. Zhang, X.-L. Ouyang, X. Wang, W.-Q. Lian, X.-Y. Chang, L.-M. Duan

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (10): 100303

PDF    HTML


Coherent Coupling between Microwave and Optical Fields via Cold Atoms

Zhen-Tao Liang, Qing-Xian Lv, Shan-Chao Zhang, Wei-Tao Wu, Yan-Xiong Du, Hui Yan, Shi-Liang Zhu

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (8): 080301

PDF    HTML


Construction of Complete Orthogonal Genuine Multipartite Entanglement State

Feng-Lin Wu, Si-Yuan Liu, Wen-Li Yang, Heng Fan

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (6): 060301

PDF    HTML


Superposed Transparency Effect and Entanglement Generation with Hybrid System of Photonic Molecule and Dipole Emitter

Ji-Bing Yuan, Zhao-Hui Peng, Shi-Qing Tang, Deng-Yu Zhang

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (3): 034204

PDF    HTML


Exact Equivalence between Quantum Adiabatic Algorithm and Quantum Circuit Algorithm 

Hongye Yu, Yuliang Huang, Biao Wu

Chin. Phys. Lett. 2018, 35 (11): 110303

PDF    HTML 


Compressed Sensing Quantum State Tomography Assisted by Adaptive Design

Qi Yin, Guo-Yong Xiang, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo

Chin. Phys. Lett. 2018, 35 (7): 070302

PDF    HTML


Realization of Quantum Maxwell's Demon with Solid-State Spins

W.-B. Wang, X.-Y. Chang, F. Wang, P.-Y. Hou, Y.-Y. Huang, W.-G. Zhang, X.-L. Ouyang, X.-Z. Huang, Z.-Y. Zhang, H.-Y. Wang, L. He, L.-M. Duan

Chin. Phys. Lett. 2018, 35 (4): 040301

PDF    HTML


Probe Knots and Hopf Insulators with Ultracold Atoms

Dong-Ling Deng, Sheng-Tao Wang, Kai Sun, L.-M. Duan

Chin. Phys. Lett. 2018, 35 (1): 013701 

PDF    HTML