Topic Collection

Magnetism


Magnetic Sensing inside a Diamond Anvil Cell via Nitrogen-Vacancy Center Spins

Yan-Xing Shang, Fang Hong, Jian-Hong Dai, Hui-Yu, Ya-Nan Lu, En-Ke Liu, Xiao-Hui Yu, Gang-Qin Liu, Xin-Yu Pan

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (8): 086201

PDF   HTML


Experimental Realization of an Intrinsic Magnetic Topological Insulator 

Yan Gong, Jingwen Guo, Jiaheng Li, Kejing Zhu, Menghan Liao, Xiaozhi Liu, Qinghua Zhang, Lin Gu, Lin Tang, Xiao Feng, Ding Zhang, Wei Li, Canli Song, Lili Wang, Pu Yu, Xi Chen, Yayu Wang, Hong Yao, Wenhui Duan, Yong Xu, Shou-Cheng Zhang, Xucun Ma, Qi-Kun Xue, Ke He

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (7): 076801

PDF   HTML


Magneto-Transport and Shubnikov–de Haas Oscillations in the Type-II Weyl Semimetal Candidate NbIrTe4 Flake 

Xiang-Wei Huang, Xiao-Xiong Liu, Peng Yu, Pei-Ling Li, Jian Cui, Jian Yi, Jian-Bo Deng, Jie Fan, Zhong-Qing Ji, Fan-Ming Qu, Xiu-Nian Jing, Chang-Li Yang, Li Lu, Zheng Liu, Guang-Tong Liu

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (7): 077101

PDF   HTMLSingle Crystal Growth and Magnetoresistivity of Topological Semimetal CoSi

D. S. Wu, Z. Y. Mi, Y. J. Li, W. Wu, P. L. Li, Y. T. Song, G. T. Liu, G. Li, J. L. Luo

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (7): 077102

PDF   HTML


Rare-Earth Chalcogenides: A Large Family of Triangular Lattice Spin Liquid Candidates 

Weiwei Liu, Zheng Zhang, Jianting Ji, Yixuan Liu, Jianshu Li, Xiaoqun Wang, Hechang Lei, Gang Chen, Qingming Zhang

Chin. Phys. Lett. 2018, 35 (11): 117501

PDF   HTMLAtomic-Ordering-Induced Quantum Phase Transition between Topological Crystalline Insulator and Z2 Topological Insulator

Hui-Xiong Deng, Zhi-Gang Song, Shu-Shen Li, Su-Huai Wei, Jun-Wei Luo

Chin. Phys. Lett. 2018, 35 (5): 057301

PDF   HTML


Possible Evidence for Spin-Transfer Torque Induced by Spin-Triplet Supercurrents 

Lai-Lai Li, Yue-Lei Zhao, Xi-Xiang Zhang, Young Sun

Chin. Phys. Lett. 2018, 35 (7): 077401

PDF   HTML


Stepping Stone Mechanism: Carrier-Free Long-Range Magnetism Mediated by Magnetized Cation States in Quintuple Layer

Chunkai Chan, Xiaodong Zhang, Yiou Zhang, Kinfai Tse, Bei Deng, Jingzhao Zhang, Junyi Zhu

Chin. Phys. Lett. 2018, 35 (1): 017502

PDF   HTML