Topic Collection

2D MaterialUnexpected Selective Absorption of Lithium in Thermally Reduced Graphene Oxide Membranes

Jie Jiang, Liuhua Mu, Yu Qiang, Yizhou Yang, Zhikun Wang, Ruobing Yi, Yinwei Qiu, Liang Chen, Long Yan, and Haiping Fang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (11): 116802


Honeycomb Lattice in Metal-Rich Chalcogenide Fe2Te

Jia-Qi Guan, Li Wang, Pengdong Wang, Wei Ren, Shuai Lu, Rong Huang, Fangsen Li, Can-Li Song, Xu-Cun Ma, and Qi-Kun Xue

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (11): 116801


Charge Density Wave and Electron-Phonon Interaction in Epitaxial Monolayer NbSe2 Films

Xuedong Xie, Dongjing Lin, Li Zhu, Qiyuan Li, Junyu Zong, Wang Chen, Qinghao Meng, Qichao Tian, Shao-Chun Li, Xiaoxiang Xi, Can Wang, and Yi Zhang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (10): 107101


Detection of Magnetic Gap in Topological Surface States of MnBi2Te4

Hao-Ran Ji, Yan-Zhao Liu, He Wang, Jia-Wei Luo, Jia-Heng Li, Hao Li, Yang Wu, Yong Xu, and Jian Wang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (10): 107404


Manipulation of Dirac Fermions in Nanochain-Structured Graphene

Wen-Han Dong, De-Liang Bao, Jia-Tao Sun, Feng Liu, and Shixuan Du

Chin. Phys. Lett., 2021, 38 (9): 097101  


Magnetic Order and Its Interplay with Structure Phase Transition in van der Waals Ferromagnet VI3

Yiqing Hao, Yiqing Gu, Yimeng Gu, Erxi Feng, Huibo Cao, Songxue Chi, Hua Wu, and Jun Zhao

Chin. Phys. Lett., 2021, 38 (9): 096101  


Proximity Effect of Epitaxial Iron Phthalocyanine Molecules on High-Quality Graphene Devices

Haiyang Pan, Xiaobo Wang, Qiaoming Wang, Xiaohua Wu, Chang Liu, Nian Lin, and Yue Zhao

Chin. Phys. Lett., 2021, 38 (8): 087201  


Ferroelectric Controlled Spin Texture in Two-Dimensional NbOI2 Monolayer

Qian Ye, Yu-Hao Shen, and Chun-Gang Duan

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (8): 087702


Magnetic-Field-Induced Spin Nematicity in FeSe1xSx and FeSe1yTey Superconductor Systems

Shaobo Liu, Jie Yuan, Sheng Ma, Zouyouwei Lu, Yuhang Zhang, Mingwei Ma, Hua Zhang, Kui Jin, Li Yu, Fang Zhou, Xiaoli Dong, and Zhongxian Zhao

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (8): 087401


Momentum Space Quantum Monte Carlo on Twisted Bilayer Graphene

Xu Zhang, Gaopei Pan, Yi Zhang, Jian Kang, and Zi Yang Meng

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (7): 077305


Surface-Enhanced Raman Scattering of Hydrogen Plasma-Treated Few-Layer MoTe2

Xiao-Xue Jing, Da-Qing Li, Yong Zhang, Xiang-Yu Hou, Jie Jiang, Xing-Ce Fan, Meng-Chen Wang, Shao-Peng Feng, Yuan-fang Yu, Jun-Peng Lu, Zhen-Liang Hu, and Zhen-Hua Ni

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (7): 074203


Database Construction for Two-Dimensional Material-Substrate Interfaces

Xian-Li Zhang, Jinbo Pan, Xin Jin, Yan-Fang Zhang, Jia-Tao Sun, Yu-Yang Zhang, and Shixuan Du

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (6): 066801


Fano Resonance Enabled Infrared Nano-Imaging of Local Strain in Bilayer Graphene

Jing Du, Bosai Lyu, Wanfei Shan, Jiajun Chen, Xianliang Zhou, Jingxu Xie, Aolin Deng, Cheng Hu, Qi Liang, Guibai Xie, Xiaojun Li, Weidong Luo, and Zhiwen Shi

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (5): 056301


Magnus Hall Effect in Two-Dimensional Materials

Rui-Chun Xiao, Zibo Wang, Zhi-Qiang Zhang, Junwei Liu, and Hua Jiang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (5): 057301


Interfacial Charge Transfer Induced Electronic Property Tuning of MoS2 by Molecular Functionalization

Si-Han Zhou, Chun-Wei Zhou, Xiang-Dong Yang, Yang Li, Jian-Qiang Zhong, and Hong-Ying Mao

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (5): 057305


Transforming a Two-Dimensional Layered Insulator into a Semiconductor or a Highly Conductive Metal through Transition Metal Ion Intercalation

Xiu Yan, Wei-Li Zhen, Shi-Rui Weng, Ran-Ran Zhang, Wen-Ka Zhu, Li Pi, and Chang-Jin Zhang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (5): 057304


Rare-Earth Chalcohalides: A Family of van der Waals Layered Kitaev Spin Liquid Candidates

Jianting Ji, Mengjie Sun, Yanzhen Cai, Yimeng Wang, Yingqi Sun, Wei Ren, Zheng Zhang, Feng Jin, and Qingming Zhang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (4): 047502


Emergence of Chern Insulating States in Non-Magic Angle Twisted Bilayer Graphene

Cheng Shen, Jianghua Ying, Le Liu, Jianpeng Liu, Na Li, Shuopei Wang, Jian Tang, Yanchong Zhao, Yanbang Chu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rong Yang, Dongxia Shi, Fanming Qu, Li Lu, Wei Yang, and Guangyu Zhang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (4): 047301


Gate Tunable Supercurrent in Josephson Junctions Based on Bi2Te3 Topological Insulator Thin Films

Wei-Xiong Wu, Yang Feng, Yun-He Bai, Yu-Ying Jiang, Zong-Wei Gao, Yuan-Zhao Li, Jian-Li Luan, Heng-An Zhou, Wan-Jun Jiang, Xiao Feng, Jin-Song Zhang, Hao Zhang, Ke He, Xu-Cun Ma, Qi-Kun Xue, and Ya-Yu Wang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (3): 037402


Exotic Dielectric Behaviors Induced by Pseudo-Spin Texture in Magnetic Twisted Bilayer

Yu-Hao Shen, Wen-Yi Tong, He Hu, Jun-Ding Zheng, and Chun-Gang Duan

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (3): 037501


Directional Design of Materials Based on Multi-Objective Optimization: A Case Study of Two-Dimensional Thermoelectric SnSe

Shenshen Yan, Yi Wang, Zhibin Gao, Yang Long, and Jie Ren

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (2): 027301


Rational Design of Two-Dimensional Magnetic Chromium Borides Based on First-Principles Calculation

Yi-Lin Zhang, Yue-Yu Zhang, Jin-Yang Ni, Ji-Hui Yang, Hong-Jun Xiang, and Xin-Gao Gong

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (2): 027501


Layered Transition Metal Electride Hf2Se with Coexisting Two-Dimensional Anionic d-Electrons and Hf–Hf Metallic Bonds

Xihui Wang, Xiaole Qiu, Chang Sun, Xinyu Cao, Yujie Yuan, Kai Liu, and Xiao Zhang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (1): 017302


Temperature Dependent In-Plane Anisotropic Magnetoresistance in HfTe5 Thin Layers

Peng Wang, Tao Hou, Fangdong Tang, Peipei Wang, Yulei Han, Yafei Ren, Hualing Zeng, Liyuan Zhang, and Zhenhua Qiao

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (1): 017201


Strain Tunable Berry Curvature Dipole, Orbital Magnetization and Nonlinear Hall Effect in WSe2 Monolayer

Mao-Sen Qin, Peng-Fei Zhu, Xing-Guo Ye, Wen-Zheng Xu, Zhen-Hao Song, Jing Liang, Kaihui Liu, and Zhi-Min Liao

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (1): 017301


Large-Area Freestanding Weyl Semimetal WTe2 Membranes

Yequan Chen, Ruxin Liu, Yongda Chen, Xiao Yuan, Jiai Ning, Chunchen Zhang, Liming Chen, Peng Wang, Liang He, Rong Zhang, Yongbing Xu, and Xuefeng Wang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (1): 017101


Surface Modification for WSe2 Based Complementary Electronics

Ming-Liang Zhang, Xu-Ming Zou, and Xing-Qiang Liu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (11): 118501


Exciton Vortices in Two-Dimensional Hybrid Perovskite Monolayers

Yingda Chen, Dong Zhang, and Kai Chang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (11): 117102


Coupling Stacking Orders with Interlayer Magnetism in Bilayer H-VSe2

Aolin Li, Wenzhe Zhou, Jiangling Pan, Qinglin Xia, Mengqiu Long, and Fangping Ouyang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (10): 107101


Giant Spin Transfer Torque in Atomically Thin Magnetic Bilayers

Weihao Cao, Matisse Wei-Yuan Tu, Jiang Xiao, and Wang Yao

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (10): 107201


Enhanced Ferromagnetism of CrI3 Bilayer by Self-Intercalation

Yu Guo, Nanshu Liu, Yanyan Zhao, Xue Jiang, Si Zhou, and Jijun Zhao

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (10): 107506


Tunable Superconductivity in 2H-NbSe2 via In Situ Li Intercalation

Kaiyao Zhou, Jun Deng, Liwei Guo, and Jiangang Guo

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (9): 097402


Pressure-Dependent Point-Contact Spectroscopy of Superconducting PbTaSe2 Single Crystals

Hai Zi, Ling-Xiao Zhao, Xing-Yuan Hou, Lei Shan, Zhian Ren, Gen-Fu Chen, and Cong Ren

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (9): 097403


Regular Arrangement of Two-Dimensional Clusters of Blue Phosphorene on Ag(111)

Shuo Yang, Zhenpeng Hu, Weihai Wang, Peng Cheng, Lan Chen, and Kehui Wu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (9): 096803


Search for 2D Ferromagnets: Molecular Beam Epitaxy is a Critical Tool

Matthias Batzill

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (8): 080101


Zirconium Aided Epitaxial Growth of InxSey on InP(111) Substrates

Cheng Zheng, Dapeng Zhao, Xinqiang Cai, Wantong Huang, Fanqi Meng, Qinghua Zhang, Lin Tang, Xiaopeng Hu, Lin Gu, Shuai-Hua Ji, Xi Chen

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (8): 087401


Enhancement of Curie Temperature under Built-in Electric Field in Multi-Functional Janus Vanadium Dichalcogenides

Shilei Ji, Hong Wu, Shuang Zhou, Wei Niu, Lujun Wei, Xing-Ao Li, Feng Li, and Yong Pu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (8): 087505


Polymer-Decorated 2D MoS2 Synaptic Transistors for Biological Bipolar Metaplasticities Emulation

Yuhang Zhao, Biao Liu, Junliang Yang, Jun He, and Jie Jiang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (8): 088501


Normal Strain-Induced Tunneling Behavior Promotion in van der Waals Heterostructures

Yi-Fan He, Lei-Xi Wang, Zhi-Xing Xiao, Ya-Wei Lv, Lei Liao, and Chang-Zhong Jiang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (8): 088502


Large Photoluminescence Enhancement by an Out-of-Plane Magnetic Field in Exfoliated WS2 Flakes

Sibai Sun, Jianchen Dang, Xin Xie, Yang Yu, Longlong Yang, Shan Xiao, Shiyao Wu, Kai Peng, Feilong Song, Yunuan Wang, Jingnan Yang, Chenjiang Qian, Zhanchun Zuo, and Xiulai Xu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (8): 087801


Site Preference of Se and Te in Bi2Se3xTex Thin Films

Yizhe Sun, Moorthi Kanagaraj, Qinwu Gao, Yafei Zhao, Jiai Ning, Kunpeng Zhang, Xianyang Lu, Liang He, and Yongbing Xu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (7): 077501


Large Dynamical Axion Field in Topological Antiferromagnetic Insulator Mn2Bi2Te5

Jinlong Zhang, Dinghui Wang, Minji Shi, Tongshuai Zhu, Haijun Zhang, Jing Wang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (7): 077304


Possible Tricritical Behavior and Anomalous Lattice Softening in van der Waals Itinerant Ferromagnet Fe3GeTe2 under High Pressure

Jie-Min Xu, Shu-Yang Wang, Wen-Jun Wang, Yong-Hui Zhou, Xu-Liang Chen, Zhao-Rong Yang, and Zhe Qu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (7): 076202


Ferromagnetic MnSn Monolayer Epitaxially Grown on Silicon Substrate

Qian-Qian Yuan, Zhaopeng Guo, Zhi-Qiang Shi, Hui Zhao, Zhen-Yu Jia, Qianjin Wang, Jian Sun, Di Wu, and Shao-Chun Li

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (7): 077502


Symmetry Breaking and Reversible Hydrogenation of Two-Dimensional Semiconductor Sn2Bi

Xuguang Wang, Bingyu Xia, Jian Gou, Peng Cheng, Yong Xu, Lan Chen, Kehui Wu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (6): 066802


Fermionic Analogue of High Temperature Hawking Radiation in Black Phosphorus

Hang Liu, Jia-Tao Sun, Chenchen Song, Huaqing Huang, Feng Liu, Sheng Meng

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (6): 067101


Tuning of Magnetic Properties of α-RuCl3 Single Crystal by Cr Doping

Yu-Jie Yuan, Cheng-He Li, Shang-Jie Tian, He-Chang Lei, Xiao Zhang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (6): 067501


Experimental Synthesis of Strained Monolayer Silver Arsenide on Ag(111) Substrates

Shuai Zhang, Yang Song, Hang Li, Jin-Mei Li, Kai Qian, Chen Liu, Jia-Ou Wang, Tian Qian, Yu-Yang Zhang, Jian-Chen Lu, Hong Ding, Xiao Lin, Jinbo Pan, Shi-Xuan Du, Hong-Jun Gao

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (6): 068103


Chemical Vapor Deposition of Two-Dimensional PbS Nanoplates for Photodetection

Yi-Yi Gu, Yi-Fan Wang, Jing Xia, Xiang-Min Meng

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (4): 048101


Observation of Shubnikov-de Haas Oscillations in Large-Scale Weyl Semimetal WTe2 Films

Yequan Chen, Yongda Chen, Jiai Ning, Liming Chen, Wenzhuo Zhuang, Liang He, Rong Zhang, Yongbing Xu, Xuefeng Wang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (1): 017104


Ferromagnetism in Layered Metallic Fe1/4TaS2 in the Presence of Conventional and Dirac Carriers

Jin-Hua Wang, Ya-Min Quan, Da-Yong Liu, Liang-Jian Zou

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (1): 017101