Chin. Phys. Lett.  1995, Vol. 12 Issue (8): 481-484    DOI:
Original Articles |
Electron Band Structure of C60 Single Crystal Using Synchrotron Radiation
BAO Shining1;HE Peimo1;XU Yabo1;DONG Yuhui2;QIAN Haijie2;JIA Jinfeng2;YANG Yi2;K. Yibulaxin2;LIU Fengqin2;LU Sihua3;WU Sicheng2,3
1Department of Physics, Zhejiang University, Hangzhou 310027 2Laboratory of Synchrotron Radiation, Institute of High Energy Physics, Academia Sinica, Beijing 100039 3Department of Physics, Beijing University, Beijing 100871
Cite this article:   
BAO Shining, HE Peimo, XU Yabo et al  1995 Chin. Phys. Lett. 12 481-484
Download: PDF(222KB)  
Export: BibTeX | EndNote | Reference Manager | ProCite | RefWorks
Abstract Electron band structure of C60 single crystal has been investigated using synchrotron radiation. On the cleaved (111) surface of the C60 single crystal the angle-resolved ultraviolet photoelectron spectra were measured at normal emission with varying photon energy from 12.7 to 28.2eV. The valence band dispersions in L-r-L direction were successfully observed. The dispersions are 0.14 and 0.17eV for the highest occupied molecular orbitals (HOMO) and HOMO-1 derived band respectively.

Keywords: 71.25.Rk      81.10.Bk      79.60.-i     
Published: 01 August 1995
PACS:  71.25.Rk  
  81.10.Bk (Growth from vapor)  
  79.60.-i (Photoemission and photoelectron spectra)  
TRENDMD:   
URL:  
http://cpl.iphy.ac.cn/       OR      http://cpl.iphy.ac.cn/Y1995/V12/I8/0481
Service
E-mail this article
E-mail Alert
RSS
Articles by authors
BAO Shining
HE Peimo
XU Yabo
DONG Yuhui
QIAN Haijie
JIA Jinfeng
YANG Yi
K. Yibulaxin
LIU Fengqin
LU Sihua
WU Sicheng
Related articles from Frontiers Journals
[1] JIA Xiao-Wen, LIU Yan, YU Li, HE Jun-Feng, ZHAO Lin, ZHANG Wen-Tao, LIU Hai-Yun, LIU Guo-Dong, HE Shao-Long, ZHANG Jun, LU Wei, WU Yue, DONG Xiao-Li, SUN Li-Ling, WANG Gui-Ling, ZHU Yong, WANG Xiao-Yang, PENG Qin-Jun, WANG Zhi-Min, ZHANG Shen-Jin, YANG Feng, XU Zu-Yan, CHEN Chuang-Tian, ZHOU Xing-Jiang** . Growth, Characterization and Fermi Surface of Heavy Fermion CeCoIn5 Superconductor[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(5): 481-484
[2] ZHAO Lin, ZHANG Wen-Tao, LIU Hai-Yun, MENG Jian-Qiao, LIU Guo-Dong, LU Wei, DONG Xiao-Li, ZHOU Xing-Jiang. High-Quality Large-Sized Single Crystals of Pb-Doped Bi2Sr2CuO6+δ High-Tc Superconductors Grown with Traveling Solvent Floating Zone Method[J]. Chin. Phys. Lett., 2010, 27(8): 481-484
[3] JI Zhen-Guo, HAO Fang, WANG Chao, XI Jun-Hua. Centimetre-Long Single Crystalline ZnO Fibres Prepared by Vapour Transportation[J]. Chin. Phys. Lett., 2008, 25(9): 481-484
[4] OU Hong-Wei, ZHAO Jia-Feng, ZHANG Yan, SHEN Da-Wei, ZHOU Bo, YANGLe-Xian, HE Cheng, CHEN Fei, XU Min, WU Tao, CHEN Xian-Hui, CHEN Yan, FENG Dong-Lai. Angle Integrated Photoemission Study of SmO0.85F0.15FeAs[J]. Chin. Phys. Lett., 2008, 25(6): 481-484
[5] ZHAO Lin, LIU Hai-Yun, ZHANG Wen-Tao, MENG Jian-Qiao, JIA Xiao-Wen, LIU Guo-Dong, DONG Xiao-Li, CHEN Gen-Fu, LUO Jian-Lin, WANG Nan-Lin, LU Wei, WANG Gui-Ling, ZHOU Yong, ZHU Yong, WANG Xiao-Yang, XU Zu-Yan, CHEN Chuang-Tian, ZHOU Xing-Jiang. Multiple Nodeless Superconducting Gaps in (Ba0.6K0.4)Fe2As2 Superconductor from Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy[J]. Chin. Phys. Lett., 2008, 25(12): 481-484
[6] ZHAO De-Gang, JIANG De-Sheng, ZHU Jian-Jun, LIU Zong-Shun, ZHANG Shu-Ming, WANG Yu-Tian, YANG Hui,. Effect of Interface Roughness and Dislocation Density on Electroluminescence Intensity of InGaN Multiple Quantum Wells[J]. Chin. Phys. Lett., 2008, 25(11): 481-484
[7] SHI Yu, SUN Qing-Qing, DONG Lin, LIU Han, DING Shi-Jin, ZHANG Wei. Improvement of Atomic-Layer-Deposited Al2O3/GaAs Interface Property by Sulfuration and NH3 Thermal Nitridation[J]. Chin. Phys. Lett., 2008, 25(11): 481-484
[8] LI Hong-Dong, LÜ, Hang, SANG Dan-Dan, LI Dong-Mei LI Bo, LÜ, Xian-Yi, ZOU Guang-Tian. Synthesizing of ZnO Micro/Nanostructures at Low Temperature with New Reducing Agents[J]. Chin. Phys. Lett., 2008, 25(10): 481-484
[9] JIA Xiao-Wen, LIU Hai-Yun, ZHANG Wen-Tao, ZHAO Lin, MENG Jian-Qiao, LIU Guo-Dong, DONG Xiao-Li, WU Gang, LIU Rong-Hua, CHEN Xian-Hui, REN Zhi-An, YI Wei, CHE Guang-Can, CHEN Gen-Fu, WANG Nan-Lin, WANG Gui-Ling, ZHOU Yong, ZHU Yong, WANG Xiao-Yang, ZHAO Zhong-Xian, XU Zu-Yan, CHEN Chuang-Tian, ZHOU Xing-Jiang. Common Features in Electronic Structure of the Oxypnictide Superconductors from Photoemission Spectroscopy[J]. Chin. Phys. Lett., 2008, 25(10): 481-484
[10] Hai-Yun, JIA Xiao-Wen, ZHANG Wen-Tao, ZHAO Lin, MENG Jian-Qiao, LIU Guo-Dong, DONG Xiao-Li, WU Gang, LIU Rong-Hua, CHEN Xian-Hui, REN Zhi-An, YI Wei, CHE Guang-Can, CHEN Gen-Fu, WANG Nan-Lin, WANG Gui-Ling, ZHOU Yong, ZHU Yong, WANG Xiao-Yang, ZHAO Zhong-Xian, XU Zu-Yan, CHEN Chuang-Tian, ZHOU Xing-Jiang. Pseudogap and Superconducting Gap in SmFeAs(O1-xFx) Superconductor from Photoemission Spectroscopy[J]. Chin. Phys. Lett., 2008, 25(10): 481-484
[11] LIU Yan-Fang, LIU Jin-Feng, XU Peng-Shou, PAN Hai-Bin. X-Ray Photoelectron Spectroscopy and Reflection High Energy Electron Diffraction of Epitaxial Growth SiC on Si(100) Using C60 and Si[J]. Chin. Phys. Lett., 2007, 24(7): 481-484
[12] HAN Qi-Feng, DUAN Cheng-Hong, QIU Kai, JI Chang-Jian, LI Xin-Hua, ZHONG Fei, YIN Zhi-Jun, CAO Xian-Cun, ZHOU Xiu-Ju, WANG Yu-Qi. Effect of Crucibles on Qualities of Self-Seeded Aluminium Nitride Crystals Grown by Sublimation[J]. Chin. Phys. Lett., 2007, 24(12): 481-484
[13] ZHU Li-Na, CHEN Xiao-Long, YANG Hui, PENG Tong-Hua, NI Dai-Qin, HU Bo-Qing. Effects of Post-Thermal Treatment on Quality of SiC Grown by PVT Method[J]. Chin. Phys. Lett., 2006, 23(8): 481-484
[14] LU Hong-Liang, LI Yan-Bo, XU Min, DING Shi-Jin, SUN Liang, ZHANG Wei, WANG Li-Kang. Characterization of Al2O3 Thin Films on GaAs Substrate Grown by Atomic Layer Deposition[J]. Chin. Phys. Lett., 2006, 23(7): 481-484
[15] ZHU Xiao-Li, LIU Shi-Bing, CHEN Tao, JIANG Yi-Jian, ZUO Tie-Chuan. Analysis of X-Ray Photoelectron Spectroscopy of Polymethyl Methacrylate Etched by a KrF Excimer Laser[J]. Chin. Phys. Lett., 2005, 22(6): 481-484
Viewed
Full text


Abstract