Chin. Phys. Lett.  1995, Vol. 12 Issue (7): 385-389    DOI:
Original Articles |
Regularities of the Band Structures for the Even-Even Rare-Earth Nuclei
ZHAO Yumin (Y. M. Zhao);CHEN Yan;ZONG Hongshi
Department of Physics, Nanjing University, Nanjing 210008
Cite this article:   
ZHAO Yumin (Y. M. Zhao), CHEN Yan, ZONG Hongshi 1995 Chin. Phys. Lett. 12 385-389
Download: PDF(5554KB)  
Export: BibTeX | EndNote | Reference Manager | ProCite | RefWorks
Abstract The parametrizations, VNP and VNP /Vpair , are extracted empirically from nuclear binding energies. The systematics in the VNP and VNP /Vpairchemes, together with elegant regularities of the excitation energies for the ground, β and γ bands for the even-even nuclei in the rare-earth region are reported letter.
Keywords: 21.10.Re      21.10.Ev      23.20.Js     
Published: 01 July 1995
PACS:  21.10.Re (Collective levels)  
  21.10.Ev  
  23.20.Js (Multipole matrix elements)  
TRENDMD:   
URL:  
http://cpl.iphy.ac.cn/       OR      http://cpl.iphy.ac.cn/Y1995/V12/I7/0385
Service
E-mail this article
E-mail Alert
RSS
Articles by authors
ZHAO Yumin (Y. M. Zhao)
CHEN Yan
ZONG Hongshi
Related articles from Frontiers Journals
[1] MA Ke-Yan, LU Jing-Bin, YANG Dong, LI Jian, WANG Hui-Dong, LIU Yun-Zuo, WU Xiao-Guang, ZHU Li-Hua, ZHENG Yun, HE Chuang-Ye. High Spin States of 113In[J]. Chin. Phys. Lett., 2012, 29(6): 385-389
[2] WANG Lie-Lin, LU Jing-Bin, YANG Dong, MA Ke-Yan, ZHOU Yin-Hang, YIN Li-Chang, WU Xiao-Guang, WEN Shu-Xian, LI Guang-Sheng, YANG Chun-Xiang. High-Spin Structure in Odd-Odd 160Lu Nucleus[J]. Chin. Phys. Lett., 2012, 29(6): 385-389
[3] ZHAO Yue,KANG Xu-Zhong,SHEN Shui-Fa,**,YAN Yu-Peng,HE Chuang-Ye,YAN Shi-Wei. High-Spin States in Transuranium Nuclei 242,244Pu[J]. Chin. Phys. Lett., 2012, 29(5): 385-389
[4] CUI Ji-Wei, ZHOU Xian-Rong, CHEN Fang-Qi, SUN Yang, WU Cheng-Li. Analyses of β−Bands of 230,232Th and 232,234U by the Projected Shell Model[J]. Chin. Phys. Lett., 2012, 29(2): 385-389
[5] LI Shi-Cheng, SHI Yue, ZHANG Yu-Hu, ZHOU Xiao-Hong, XU Fu-Rong, FANG Yong-De, LIU Min-Liang, DING Bing, GUO Song, LI Guang-Shun, ZHOU Hou-Bing, M. Oshima, Y. Toh, M. Koizumi, A. Osa, A. Kimura, Y. Hatsukawa, H. Hayakawa, T. Shizuma, J. Katakura, M. Matsuda, T. Morikawa, M. Sugawara, H. Kusakari. Identification of a New Four-Quasiparticle State in Odd-Odd 186Au[J]. Chin. Phys. Lett., 2012, 29(2): 385-389
[6] HUANG Li-Xun, QI Yan-Jun, LI Tao, LIU Shu-Xin** . The Plateau of Moment of Inertia and the Energy Gap in 161−168Yb[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(9): 385-389
[7] ZHANG Da-Li**, DING Bin-Gang . Description of the Chiral Doublet Bands in 135Nd and 136Nd[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(5): 385-389
[8] DAI Lian-Rong**, TENG Wei-Xin, PAN Feng, WANG Sheng-Hua . An Alternative Interacting Boson Model Description of The N =90 Nuclei[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(5): 385-389
[9] CHEN Fang-Qi, ZHOU Xian-Rong** . 174Hf and 174Yb by the Projected Shell Model with Improved 4-quasiparticle basis[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(4): 385-389
[10] JIANG Hui, SHEN Jia-Jie, ZHAO Yu-Min, ** . Benford's Law in Nuclear Structure Physics[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(3): 385-389
[11] QI Bin**, WANG Shou-Yu, ZHANG Shuang-Quan . Chiral Doublet Bands with νh11/2νd5/2−1 Configuration in the Particle Rotor Model[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(12): 385-389
[12] HAO Xin**, ZHU Li-Hua, WU Xiao-Guang, HE Chuang-Ye, ZHENG Yun, LI Li-Hua, SUN Hui-Bin, LI Guang-Sheng . Shape Evolution in Rotating 178Os[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(11): 385-389
[13] DING Huai-Bo, ZHU Sheng-Jiang, WANG Jian-Guo, GU Long, XU Qiang, XIAO Zhi-Gang, YEOHA Eing-Yee, ZHANG Ming, ZHU Li-Hua, WU Xiao-Guang, LIU Ying, HE Chuang-Ye, WANG Lie-Lin, PAN Bo, LI Guang-Sheng. Proposed Chiral Doublet Bands in 98Tc[J]. Chin. Phys. Lett., 2010, 27(7): 385-389
[14] GU Long, ZHU Sheng-Jiang, J. H. Hamilton, A. V. Ramayya, J. K. Hwang, S. H. Liu, WANG Jian-Guo, Y. X. Luo, J. O. Rasmussen, I. Y. Lee, XU Qiang, E. Y. Yeoh, W. C. Ma. Collective Band Structures and Identification of One-Phonon and Two-Phonon γ-Vibrational Bands in 109Tc[J]. Chin. Phys. Lett., 2010, 27(6): 385-389
[15] ZHANG Da-Li, DING Bin-Gang. Description of the Triaxial Strongly Deformed Bands in 160,161Tm and 163Tm[J]. Chin. Phys. Lett., 2010, 27(6): 385-389
Viewed
Full text


Abstract