Topic Collection

Strong field and Attosecond Physics


Extreme Ultraviolet Frequency Comb with More than 100 μW Average Power below 100 nm

Jin Zhang, Lin-Qiang Hua, Zhong Chen, Mu-Feng Zhu, Cheng Gong, and Xiao-Jun Liu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (12): 124203


Universality of the Dynamic Characteristic Relationship of Electron Correlation in the Two-Photon Double Ionization Process of a Helium-Like System

Fei Li, Yu-Jun Yang, Jing Chen, Xiao-Jun Liu, Zhi-Yi Wei, and Bing-Bing Wang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (11): 113201


Momentum Spectroscopy for Multiple Ionization of Cold Rubidium in the Elliptically Polarized Laser Field

Junyang Yuan, Yixuan Ma, Renyuan Li, Huanyu Ma, Yizhu Zhang, Difa Ye, Zhenjie Shen, Tianmin Yan, Xincheng Wang, Matthias Weidemüller, Yuhai Jiang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (5): 053201


Generation of 88 as Isolated Attosecond Pulses with Double Optical Gating

Xiaowei Wang, Li Wang, Fan Xiao, Dongwen Zhang, Zhihui Lü, Jianmin Yuan, Zengxiu Zhao

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (2): 023201