Topic Collection

Thermodynamics and Thermal Metamaterials


Active Thermal Wave Cloak

Liu-Jun Xu and Ji-Ping Huang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (12): 120501


Three-Terminal Thermionic Heat Engine Based on Semiconductor Heterostructures

Yun-Yun Yang, Shuai Xu, and Ji-Zhou He

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (12): 120502


Accuracy of Machine Learning Potential for Predictions of Multiple-Target Physical Properties

Yulou Ouyang, Zhongwei Zhang, Cuiqian Yu, Jia He, Gang Yan, and Jie Chen

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (12): 126301