Topic Collection

Topological Physics


Large Dynamical Axion Field in Topological Antiferromagnetic Insulator Mn2Bi2Te5

Jinlong Zhang, Dinghui Wang, Minji Shi, Tongshuai Zhu, Haijun Zhang, Jing Wang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (7): 077304

Type-II Dirac Semimetal State in a Superconductor Tantalum Carbide

Zhihai Cui, Yuting Qian, Wei Zhang, Hongming Weng, and Zhong Fang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (8): 087103

Butterfly-Like Anisotropic Magnetoresistance and Angle-Dependent Berry Phase in a Type-II Weyl Semimetal WP2

Kaixuan Zhang, Yongping Du, Pengdong Wang, Laiming Wei, Lin Li, Qiang Zhang, Wei Qin, Zhiyong Lin, Bin Cheng, Yifan Wang, Han Xu, Xiaodong Fan, Zhe Sun, Xiangang Wan, and Changgan Zeng

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (9): 090301

Model Hamiltonian for the Quantum Anomalous Hall State in Iron-Halogenide

Qian Sui, Jiaxin Zhang, Suhua Jin, Yunyouyou Xia, and Gang Li

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (9): 097301

Field-Induced Metal–Insulator Transition in β-EuP3

Guangqiang Wang, Guoqing Chang, Huibin Zhou, Wenlong Ma, Hsin Lin, M. Zahid Hasan, Su-Yang Xu, and Shuang Jia

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (10): 107501

Quantum Oscillations and Electronic Structure in the Large-Chern-Number Topological Chiral Semimetal PtGa

Sheng Xu, Liqin Zhou, Xiao-Yan Wang, Huan Wang, Jun-Fa Lin, Xiang-Yu Zeng, Peng Cheng, Hongming Weng, and Tian-Long Xia

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (10): 107504


State-Dependent Topological Invariants and Anomalous Bulk-Boundary Correspondence in Non-Hermitian Topological Systems with Generalized Inversion Symmetry

Xiao-Ran Wang, Cui-Xian Guo, Qian Du, and Su-Peng Kou

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (11): 117303