Topic Collection

2D MaterialsExpress Letter

Exciton Vortices in Two-Dimensional Hybrid Perovskite Monolayers

Yingda Chen, Dong Zhang, and Kai Chang

Chin. Phys. Lett., 2020 37 (11): 117102


Express Letter

Giant Spin Transfer Torque in Atomically Thin Magnetic Bilayers

Weihao Cao, Matisse Wei-Yuan Tu, Jiang Xiao, and Wang Yao

Chin. Phys. Lett., 2020 37 (10): 107201


Express Letter

Enhanced Ferromagnetism of CrI3 Bilayer by Self-Intercalation

Yu Guo, Nanshu Liu, Yanyan Zhao, Xue Jiang, Si Zhou, and Jijun Zhao

Chin. Phys. Lett., 2020 37 (10): 107506


Express Letter

An Origin of Dzyaloshinskii–Moriya Interaction at Graphene-Ferromagnet Interfaces Due to the Intralayer RKKY/BR Interaction

Jin Yang, Jian Li, Liangzhong Lin, and Jia-Ji Zhu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (8): 087501


Express Letter

Ferromagnetic MnSn Monolayer Epitaxially Grown on Silicon Substrate

Qian-Qian Yuan, Zhaopeng Guo, Zhi-Qiang Shi, Hui Zhao, Zhen-Yu Jia, Qianjin Wang, Jian Sun, Di Wu, and Shao-Chun Li

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (7): 077502


Express Letter

Fermionic Analogue of High Temperature Hawking Radiation in Black Phosphorus

Hang Liu, Jia-Tao Sun, Chenchen Song, Huaqing Huang, Feng Liu, Sheng Meng

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (6): 067101


Surface Modification for WSe2 Based Complementary Electronics

Ming-Liang Zhang, Xu-Ming Zou, and Xing-Qiang Liu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (11): 118501