Topic Collection

2D Materials


Controlling the Coffee Ring Effect on Graphene and Polymer by Cations 

Haijun Yang, Yizhou Yang, Shiqi Sheng, Binghai Wen, Nan Sheng, Xing Liu, Rongzheng Wan, Long Yan, Zhengchi Hou, Xiaoling Lei, Guosheng Shi, Haiping Fang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (2): 028103

PDF    HTML


Observation of Shubnikov-de Haas Oscillations in Large-Scale Weyl Semimetal WTe2 Films 

Yequan Chen, Yongda Chen, Jiai Ning, Liming Chen, Wenzhuo Zhuang, Liang He, Rong Zhang, Yongbing Xu, Xuefeng Wang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (1): 017104

PDF    HTML


Quantization Scheme of Surface Plasmon Polaritons in Two-Dimensional Helical Liquids 

Pengfei Suo, Li Mao, Hongxing Xu

Chin. Phys. Lett.    2020, 37 (1): 017801

PDF    HTML


Superconducting Single-Layer T-Graphene and Novel Synthesis Routes 

Qinyan Gu, Dingyu Xing, Jian Sun

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (9): 097401DOI: 10.1088/0256-307X/36/9/097401

PDF    HTML


Experimental Realization of an Intrinsic Magnetic Topological Insulator

Yan Gong, Jingwen Guo, Jiaheng Li, Kejing Zhu, Menghan Liao, Xiaozhi Liu, Qinghua Zhang, Lin Gu, Lin Tang, Xiao Feng, Ding Zhang, Wei Li, Canli Song, Lili Wang, Pu Yu, Xi Chen, Yayu Wang, Hong Yao, Wenhui Duan, Yong Xu, Shou-Cheng Zhang, Xucun Ma, Qi-Kun Xue, Ke He

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (7): 076801

PDF    HTML


Observation of Two-Level Critical State in the Superconducting FeTe Thin Films

Hao Ru, Yi-Shi Lin, Yin-Cong Chen, Yang Feng, Yi-Hua Wang

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (7): 077402

PDF    HTML


Interplay of Strain and Magnetism in FeSe Monolayers

Yun Xie, Junsheng Feng, Hongjun Xiang, Xingao Gong

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (5): 056801

PDF    HTML


Formation of Two-Dimensional AgTe Monolayer Atomic Crystal on Ag(111) Substrate

Li Dong, Aiwei Wang, En Li, Qin Wang, Geng Li, Qing Huan, Hong-Jun Gao

Chin. Phys. Lett. 2019, 36 (2): 028102

PDF    HTML


Observation of Tunneling Gap in Epitaxial Ultrathin Films of Pyrite-Type Copper Disulfide 

Chong Liu, Haohao Yang, Can-Li Song, Wei Li, Ke He, Xu-Cun Ma, Lili Wang, Qi-Kun Xue

Chin. Phys. Lett.    2018, 35 (2): 027303

PDF      HTML