Content of COMMENTS AND ERRATA in our journal
    Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All
Please wait a minute...
For Selected: View Abstracts Toggle Thumbnails
Erratum: Experimental Realization of an Intrinsic Magnetic Topological Insulator [Chin. Phys. Lett. 36(2019)076801]
Yan Gong, Jingwen Guo, Jiaheng Li, Kejing Zhu, Menghan Liao, Xiaozhi Liu, Qinghua Zhang, Lin Gu, Lin Tang, Xiao Feng, Ding Zhang, Wei Li, Canli Song, Lili Wang, Pu Yu, Xi Chen, Yayu Wang, Hong Yao, Wenhui Duan, Yong Xu , Shou-Cheng Zhang, Xucun Ma, Qi-Kun Xue , Ke He
Chin. Phys. Lett.    2019, 36 (8): 089901 .   DOI: 10.1088/0256-307X/36/8/089901
Abstract   HTML   PDF (335KB)
Erratum: Superconducting Single-Layer T-Graphene and Novel Synthesis Routes [Chin. Phys. Lett. 36(2019)097401]
Qinyan Gu, Dingyu Xing, Jian Sun
Chin. Phys. Lett.    2019, 36 (10): 109901 .   DOI: 10.1088/0256-307X/36/10/109901
Abstract   HTML   PDF (386KB)
Erratum: Measurement of S-Wave Scattering Length between $^6$Li and $^{88}$Sr Atoms Using Interspecies Thermalization in an Optical Dipole Trap [Chin. Phys. Lett. 36(2019)073401]
Xiao-Bin Ma, Zhu-Xiong Ye, Li-Yang Xie, Zhen Guo, Li You, Meng Khoon Tey
Chin. Phys. Lett.    2019, 36 (10): 109902 .   DOI: 10.1088/0256-307X/36/10/109902
Abstract   HTML   PDF (232KB)
Erratum: Magnetic Sensing inside a Diamond Anvil Cell via Nitrogen-Vacancy Center Spins [Chin. Phys. Lett. 36(2019)086201]
Yan-Xing Shang, Fang Hong, Jian-Hong Dai, Hui Yu, Ya-Nan Lu, En-Ke Liu, Xiao-Hui Yu, Gang-Qin Liu, Xin-Yu Pan
Chin. Phys. Lett.    2020, 37 (1): 019901 .   DOI: 10.1088/0256-307X/37/1/019901
Abstract   HTML   PDF (254KB)
Retraction: Microstructure and Mechanical Properties of Ti$_3$SiC$_2$ Irradiated by Carbon Ions [Chin. Phys. Lett. 31 (2014) 072801]
Chin. Phys. Lett.    2020, 37 (9): 099901 .   DOI: 10.1088/0256-307X/37/9/099901
Abstract   HTML   PDF (182KB)
Comments on “Non-Relativistic Treatment of a Generalized Inverse Quadratic Yukawa Potential” [Chin. Phys. Lett. 34 (2017) 110301]
R. C. Woods
Chin. Phys. Lett.    2020, 37 (8): 089901 .   DOI: 10.1088/0256-307X/37/8/089901
Abstract   HTML   PDF (782KB)
Some problems with the article by Oluwadare and Oyewumi [Chin. Phys. Lett. 34 (2017) 110301] are discussed. The previously proposed solution of the Schrödinger wave equation in the generalized inverse quadratic Yukawa potential is unsatisfactory for a number of reasons.
  First page | Prev page | Next page | Last page Page 1 of 1, 6 records