Chin. Phys. Lett.  2003, Vol. 20 Issue (3): 358-361    DOI:
Original Articles |
Pseudospin Symmetry in Relativistic Framework with Harmonic Oscillator Potential and Woods-Saxon Potential
CHEN Ti-Sheng1;LÜ Hong-Feng1;MENG Jie1,2,3;ZHANG Shuang-Quan1;ZHOU Shan-Gui1,2,3
1School of Physics, Peking University, Beijing 100871 2Institute of Theoretical Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080 3Center of Theoretical Nuclear Physics, National Laboratory of Heavy Ion Accelerator, Lanzhou 730000
Download: PDF(470KB)  
Export: BibTeX | EndNote | Reference Manager | ProCite | RefWorks
Abstract Based on the Dirac equation, we discuss the exact pseudospin symmetry and some examples are presented. For harmonic oscillator potential there exist bound states under the condition of the exact pseudospin symmetry, Vs+Vv = 0, and even usual intruder orbits will have degenerated pseudospin partners. Apart from the harmonic oscillator potential, a Woods-Saxon potential is introduced to eliminate the redundant degeneracies due to the speciality of harmonic oscillator potential except the pseudospin degeneracy.
Keywords: 24.10.Jv      21.60.Cs      24.80.+y      21.10.-k     
Published: 01 March 2003
PACS:  24.10.Jv (Relativistic models)  
  21.60.Cs (Shell model)  
  24.80.+y (Nuclear tests of fundamental interactions and symmetries)  
  21.10.-k (Properties of nuclei; nuclear energy levels)  
TRENDMD:   
Cite this article:   
CHEN Ti-Sheng, LÜ, Hong-Feng et al  2003 Chin. Phys. Lett. 20 358-361
URL:  
http://cpl.iphy.ac.cn/       OR      http://cpl.iphy.ac.cn/Y2003/V20/I3/0358
Service
E-mail this article
E-mail Alert
RSS
Articles by authors
CHEN Ti-Sheng
Hong-Feng
MENG Jie
ZHANG Shuang-Quan
ZHOU Shan-Gui
Related articles from Frontiers Journals
[1] ZHAO Yue,KANG Xu-Zhong,SHEN Shui-Fa,**,YAN Yu-Peng,HE Chuang-Ye,YAN Shi-Wei. High-Spin States in Transuranium Nuclei 242,244Pu[J]. Chin. Phys. Lett., 2012, 29(5): 358-361
[2] LI Lu-Lu,MENG Jie,P. Ring,ZHAO En-Guang,ZHOU Shan-Gui,**. Odd Systems in Deformed Relativistic Hartree Bogoliubov Theory in Continuum[J]. Chin. Phys. Lett., 2012, 29(4): 358-361
[3] JIANG Zhi-Jin, SUN Yu-Fen. Energy and Centrality Dependences of Pseudorapidity Distributions of Charged Particles in Cu+Cu Collisions[J]. Chin. Phys. Lett., 2012, 29(2): 358-361
[4] CUI Ji-Wei, ZHOU Xian-Rong, CHEN Fang-Qi, SUN Yang, WU Cheng-Li. Analyses of β−Bands of 230,232Th and 232,234U by the Projected Shell Model[J]. Chin. Phys. Lett., 2012, 29(2): 358-361
[5] HUANG Li-Xun, QI Yan-Jun, LI Tao, LIU Shu-Xin** . The Plateau of Moment of Inertia and the Energy Gap in 161−168Yb[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(9): 358-361
[6] CHEN Fang-Qi, ZHOU Xian-Rong** . 174Hf and 174Yb by the Projected Shell Model with Improved 4-quasiparticle basis[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(4): 358-361
[7] JIANG Hui, SHEN Jia-Jie, ZHAO Yu-Min, ** . Benford's Law in Nuclear Structure Physics[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(3): 358-361
[8] JIANG Wei-Zhou, CHEN Yun-Peng, LU Xing. De-excitation Energy of Superdeformed Secondary Minima of Odd-Odd Au Isotopes and Its Sensitivity to the Density Dependence of Symmetry Energy[J]. Chin. Phys. Lett., 2010, 27(3): 358-361
[9] JIANG Wei-Zhou, CHEN Yun-Peng, LU Xing. De-excitation Energy of Superdeformed Secondary Minima of Odd-Odd Au Isotopes and Its Sensitivity to the Density Dependence of Symmetry Energy[J]. Chin. Phys. Lett., 2010, 27(3): 358-361
[10] ZHENG Yong-Nan, ZHOU Dong-Mei, YUAN Da-Qing, ZUO Yi, FAN Ping, M. Mihara, K. Matsuta, M. Fukuda, T. Minamisono, T. Suzuki, XU Yong-Jun, ZHU Jia-Zheng, WANG Zhi-Qiang, LUO Hai-Long, ZHANG Xi-Zhen, ZHU Sheng-Yun. Nuclear Structure and Magnetic Moment of the Unstable 12B-12N Mirror Pair[J]. Chin. Phys. Lett., 2010, 27(2): 358-361
[11] PENG Jing**, YAO Jiang-Ming, ZHANG Shuang-Quan, MENG Jie,. Exotic Magnetic Rotation in 22F[J]. Chin. Phys. Lett., 2010, 27(12): 358-361
[12] HE Chuang-Ye, CUI Xing-Zhu, ZHU Li-Hua, WU Xiao-Guang, LI Guang-Sheng, LIU Ying, WANG Zhi-Min, WEN Shu-Xian, SUN Hui-Bin, MA Rui-Gang, YANG Chun-Xiang. Shell Structures in 91Nb[J]. Chin. Phys. Lett., 2010, 27(10): 358-361
[13] GUO Yan-Qing, REN Zhong-Zhou,. Exploring Scaling Laws of Valence Neutron Distributions for Medium Nuclei[J]. Chin. Phys. Lett., 2010, 27(10): 358-361
[14] ZHANG Wei, LIANG Hao-Zhao, ZHANG Shuang-Quan, MENG Jie, . Search for Ring-Like Nuclei under Extreme Conditions[J]. Chin. Phys. Lett., 2010, 27(10): 358-361
[15] ZOU Wen-Hua, GU Jian-Zhong,. Yrast Properties of Dysprosium Isotopes in the Double Mid-Shell Region[J]. Chin. Phys. Lett., 2010, 27(1): 358-361
Viewed
Full text


Abstract