Chin. Phys. Lett.  2019, Vol. 36 Issue (8): 089901    DOI: 10.1088/0256-307X/36/8/089901
COMMENTS AND ERRATA |
Erratum: Experimental Realization of an Intrinsic Magnetic Topological Insulator [Chin. Phys. Lett. 36(2019)076801]
Yan Gong1, Jingwen Guo1, Jiaheng Li1, Kejing Zhu1, Menghan Liao1, Xiaozhi Liu2, Qinghua Zhang2, Lin Gu2, Lin Tang1, Xiao Feng1, Ding Zhang1,3,4, Wei Li1,4, Canli Song1,4, Lili Wang1,4, Pu Yu1,4, Xi Chen1,4, Yayu Wang1,3,4, Hong Yao4,5, Wenhui Duan1,3,4, Yong Xu1,4,6** , Shou-Cheng Zhang7, Xucun Ma1,4, Qi-Kun Xue1,3,4** , Ke He1,3,4**
1State Key Laboratory of Low Dimensional Quantum Physics, Department of Physics, Tsinghua University, Beijing 100084
2Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190
3Beijing Academy of Quantum Information Sciences, Beijing 100193
4Collaborative Innovation Center of Quantum Matter, Beijing 100084
5Institute for Advanced Study, Tsinghua University, Beijing 100084
6RIKEN Center for Emergent Matter Science (CEMS), Wako, Saitama 351-0198, Japan
7Stanford Center for Topological Quantum Physics, Department of Physics, Stanford University, Stanford, California 94305-4045, USA
Cite this article:   
Yan Gong, Jingwen Guo, Jiaheng Li et al  2019 Chin. Phys. Lett. 36 089901
Download: PDF(335KB)   PDF(mobile)(353KB)   HTML
Export: BibTeX | EndNote | Reference Manager | ProCite | RefWorks
Received: 22 July 2019      Published: 22 July 2019
PACS:  99.10.-x (Errata and other corrections)  
TRENDMD:   
URL:  
http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/36/8/089901       OR      http://cpl.iphy.ac.cn/Y2019/V36/I8/089901
Related articles from Frontiers Journals
[1] Yan-Xing Shang, Fang Hong, Jian-Hong Dai, Hui Yu, Ya-Nan Lu, En-Ke Liu, Xiao-Hui Yu, Gang-Qin Liu, Xin-Yu Pan. Erratum: Magnetic Sensing inside a Diamond Anvil Cell via Nitrogen-Vacancy Center Spins [Chin. Phys. Lett. 36(2019)086201][J]. Chin. Phys. Lett., 2020, 37(1): 089901
[2] Xiao-Bin Ma, Zhu-Xiong Ye, Li-Yang Xie, Zhen Guo, Li You, Meng Khoon Tey. Erratum: Measurement of S-Wave Scattering Length between $^6$Li and $^{88}$Sr Atoms Using Interspecies Thermalization in an Optical Dipole Trap [Chin. Phys. Lett. 36(2019)073401][J]. Chin. Phys. Lett., 2019, 36(10): 089901
[3] Qinyan Gu, Dingyu Xing, Jian Sun. Erratum: Superconducting Single-Layer T-Graphene and Novel Synthesis Routes [Chin. Phys. Lett. 36(2019)097401][J]. Chin. Phys. Lett., 2019, 36(10): 089901
[4] K. Chaudhary, S. Rosalan, M. S. Aziz, M. Bahadoran, J Ali, P. P. Yupapin, N. Bidin, Saktioto. Erratum: Laser-Induced Graphite Plasma Kinetic Spectroscopy under Different Ambient Pressures [Chin. Phys. Lett. Vol. 32, No. 4, 043201(2015)][J]. Chin. Phys. Lett., 2015, 32(06): 089901
[5] TONG Ming-Lei, YAN Bao-Rong, ZHAO Cheng-Shi, YIN Dong-Shang, ZHAO Shu-Hong, YANG Ting-Gao, GAO Yu-Ping. Erratum: Pulsar Timing Residuals Induced by Gravitational Waves from Single Non-evolving Supermassive Black Hole Binaries with Elliptical Orbits [Chin. Phys. Lett. 30 (2013) 100402][J]. Chin. Phys. Lett., 2013, 30(11): 089901
[6] LIU Zhi-Hao, CHEN Han-Wu. Comment on "Cryptanalysis and Improvement of a Quantum Network System of QSS-QDC Using χ-Type Entangled States" [Chin. Phys. Lett. 29 (2012) 110305][J]. Chin. Phys. Lett., 2013, 30(7): 089901
[7] LIU Zhi-Hao, CHEN Han-Wu. Comment on "Improvement of Controlled Bidirectional Quantum Direct Communication Using a GHZ State" [Chin. Phys. Lett. 30 (2013) 040305][J]. Chin. Phys. Lett., 2013, 30(7): 089901
[8] YE Tian-Yu, JIANG Li-Zhen. Reply to the Comment on "Improvement of Controlled Bidirectional Quantum Direct Communication Using a GHZ State" [Chin. Phys. Lett. 30 (2013) 040305]*[J]. Chin. Phys. Lett., 2013, 30(7): 089901
[9] GAO Gan, FANG Ming, CHENG Mu-Tian. Reply to the Comment on "Cryptanalysis and Improvement of a Quantum Network System of QSS-QDC Using χ-Type Entangled States" [Chin. Phys. Lett. 29 (2012) 110305][J]. Chin. Phys. Lett., 2013, 30(7): 089901
[10] Chang Ho Hong, Hyung Jin Yang. Reply to the Comment on "A Quantum Network System of QSS-QDC Using χ–Type Entangled States"[J]. Chin. Phys. Lett., 2013, 30(6): 089901
[11] LIU Zhi-Hao, CHEN Han-Wu, LIU Wen-Jie, XU Juan. Comment on "A Quantum Network System of QSS-QDC Using χ-Type Entangled States" [Chin. Phys. Lett. 29 (2012) 050303][J]. Chin. Phys. Lett., 2013, 30(3): 089901
[12] ZHAN Feng**, WANG Hai-Li, HE Ji-Fang, WANG Juan, HUANG She-Song, NI Hai-Qiao, NIU Zhi-Chuan. Erratum: Multilayer Antireflection Coating for Triple Junction Solar Cells [Chin. Phys. Lett. 28 (2011) 047802][J]. Chin. Phys. Lett., 2012, 29(1): 089901
[13] Akhlesh Lakhtakia, Tom G. Mackay, *. Erratum: Dyadic Green Function for an Electromagnetic Medium Inspired by General Relativity [Chin. Phys. Lett. 23 (2006) 832][J]. Chin. Phys. Lett., 2012, 29(1): 089901
[14] R. Mokhtari**, A. Samadi Toodar, N. G. Chegini . Erratum: Numerical Simulation of Coupled Nonlinear Schrödinger Equations Using the Generalized Differential Quadrature Method[J]. Chin. Phys. Lett., 2011, 28(12): 089901
[15] FENG Qiang, XU Yun-Feng, SUN Jin-Da, TIAN Shan-Xi, SHAN Xiao-Bin, LIU Fu-Yi, SHENG Liu-Si. Erratum: Photodissociation Efficiency Spectroscopy Study of the Rydberg Excited Ion-Pair States of Carbon Dioxide[J]. Chin. Phys. Lett., 2010, 27(8): 089901
Viewed
Full text


Abstract