Chin. Phys. Lett.  2017, Vol. 34 Issue (8): 087401    DOI: 10.1088/0256-307X/34/8/087401
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES |
Molecular Beam Epitaxy Growth of Tetragonal FeS Films on SrTiO$_{3}$(001) Substrates
Kun Zhao1, Hai-Cheng Lin1, Wan-Tong Huang1, Xiao-Peng Hu1,2, Xi Chen1,2, Qi-Kun Xue1,2, Shuai-Hua Ji1,2**
1State Key Laboratory of Low-Dimensional Quantum Physics, Department of Physics, Tsinghua University, Beijing 100084
2Collaborative Innovation Center of Quantum Matter, Beijing 100084
Download: PDF(1512KB)   PDF(mobile)(1500KB)   HTML
Export: BibTeX | EndNote | Reference Manager | ProCite | RefWorks
Abstract We report the successful growth of the tetragonal FeS film with one or two unit-cell (UC) thickness on SrTiO$_{3}$(001) substrates by molecular beam epitaxy. Large lattice constant mismatch with the substrate leads to high density of defects in single-UC FeS, while it has been significantly reduced in the double-UC thick film due to the lattice relaxation. The scanning tunneling spectra on the surface of the FeS thin film reveal the electronic doping effect of single-UC FeS from the substrate. In addition, at the Fermi level, the energy gaps of approximately 1.5 meV are observed in the films of both thicknesses at 4.6 K and below. The absence of coherence peaks of gap spectra may be related to the preformed Cooper-pairs without phase coherence.
Received: 11 June 2017      Published: 22 July 2017
PACS:  74.70.Xa (Pnictides and chalcogenides)  
  68.37.Ef (Scanning tunneling microscopy (including chemistry induced with STM))  
  73.20.At (Surface states, band structure, electron density of states)  
  81.15.Hi (Molecular, atomic, ion, and chemical beam epitaxy)  
Fund: Supported by the National Natural Science Foundation of China, the Ministry of Science and Technology of China, and the Specialized Research Fund for the Doctoral Program of Higher Education under Grant No 20130002120033.
TRENDMD:   
Cite this article:   
Kun Zhao, Hai-Cheng Lin, Wan-Tong Huang et al  2017 Chin. Phys. Lett. 34 087401
URL:  
http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/34/8/087401       OR      http://cpl.iphy.ac.cn/Y2017/V34/I8/087401
Service
E-mail this article
E-mail Alert
RSS
Articles by authors
Kun Zhao
Hai-Cheng Lin
Wan-Tong Huang
Xiao-Peng Hu
Xi Chen
Qi-Kun Xue
Shuai-Hua Ji
[1]Wang Q Y, Li Z, Zhang W H et al 2012 Chin. Phys. Lett. 29 037402
[2]Ge J F, Liu Z L, Liu C et al 2014 Nat. Mater. 14 285
[3]Hsu F C, Luo J Y, Yeh K W et al 2008 Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105 14262
[4]Böhmer A E, Hardy F, Eilers F et al 2013 Phys. Rev. B 87 180505
[5]Song C L, Wang Y L, Cheng P et al 2011 Science 332 1410
[6]Song C L, Wang Y L, Jiang Y P et al 2011 Phys. Rev. B 84 020503(R)
[7]He S, He J, Zhang W et al 2013 Nat. Mater. 12 605
[8]Tan S, Zhang Y, Xia M et al 2013 Nat. Mater. 12 634
[9]Liu D, Zhang W, Mou D et al 2012 Nat. Commun. 3 931
[10]Lee J J, Schmitt F T, Moore R G et al 2014 Nature 515 245
[11]Zhang W H, Sun Y, Zhang J S et al 2014 Chin. Phys. Lett. 31 017401
[12]Xiang Y Y, Wang F, Wang D et al 2012 Phys. Rev. B 86 134508
[13]He J, Liu X, Zhang W et al 2014 Proc. Natl. Acad. Sci. USA 111 18501
[14]Liu K, Lu Z Y and Xiang T 2012 Phys. Rev. B 85 235123
[15]Fan Q, Zhang W H, Liu X et al 2015 Nat. Phys. 11 946
[16]Bang J, Li Z, Sun Y Y et al 2013 Phys. Rev. B 87 220503
[17]Sun Y, Zhang W, Xing Y et al 2015 Sci. Rep. 4 6040
[18]Cao H Y, Tan S, Xiang H et al 2014 Phys. Rev. B 89 014501
[19]Zhang W, Li Z, Li F et al 2014 Phys. Rev. B 89 060506
[20]Zheng F, Wang Z, Kang W et al 2013 Sci. Rep. 3 2213
[21]Wang L, Ma X and Xue Q K 2016 Supercond. Sci. Technol. 29 123001
[22]Zhou G, Zhang D, Liu C et al 2016 Appl. Phys. Lett. 108 202603
[23]Peng R, Xu H C, Tan S Y et al 2014 Nat. Commun. 5 5044
[24]Ding H, Lv Y F, Zhao K et al 2016 Phys. Rev. Lett. 117 067001
[25]Rebec S N, Jia T, Zhang C et al 2017 Phys. Rev. Lett. 118 067002
[26]Subedi A, Zhang L, Singh D J et al 2008 Phys. Rev. B 78 134514
[27]Lai X, Zhang H, Wang Y et al 2015 J. Am. Chem. Soc. 137 10148
[28]Xing J, Lin H, Li Y et al 2016 Phys. Rev. B 93 104520
[29]Borg C K H, Zhou X, Eckberg C et al 2016 Phys. Rev. B 93 094522
[30]Ying T P, Lai X F, Hong X C et al 2016 Phys. Rev. B 94 100504(R)
[31]Lin H, Li Y, Deng Q et al 2016 Phys. Rev. B 93 144505
[32]Yang X, Du Z, Du G et al 2016 Phys. Rev. B 94 024521
[33]Sacépé B, Dubouchet T, Chapelier C et al 2011 Nat. Phys. 7 239
Related articles from Frontiers Journals
[1] Yiyuan Mao, Jun Li, Yulong Huan, Jie Yuan, Zi-an Li, Ke Chai, Mingwei Ma, Shunli Ni, Jinpeng Tian, Shaobo Liu, Huaxue Zhou, Fang Zhou, Jianqi Li, Guangming Zhang, Kui Jin, Xiaoli Dong, Zhongxian Zhao. Electronic Phase Separation in Iron Selenide (Li,Fe)OHFeSe Superconductor System[J]. Chin. Phys. Lett., 2018, 35(5): 087401
[2] Zhi-Qing Han, Xun Shi, Xi-Liang Peng, Yu-Jie Sun, Shan-Cai Wang. High-Quality FeTe$_{1-x}$Se$_{x}$ Monolayer Films on SrTiO$_{3}$(001) Substrates Grown by Molecular Beam Epitaxy[J]. Chin. Phys. Lett., 2017, 34(10): 087401
[3] Xiao-Chuan Wang, Jia Yu, Bin-Bin Ruan, Bo-Jin Pan, Qing-Ge Mu, Tong Liu, Kang Zhao, Gen-Fu Chen, Zhi-An Ren. Revisiting the Electron-Doped SmFeAsO: Enhanced Superconductivity up to 58.6K by Th and F Codoping[J]. Chin. Phys. Lett., 2017, 34(7): 087401
[4] Pai Xiang, Ji-Shan Liu, Ming-Ying Li, Hai-Feng Yang, Zheng-Tai Liu, Cong-Cong Fan, Da-Wei Shen , Zhen Wang, Zhi Liu. In Situ Electronic Structure Study of Epitaxial Niobium Thin Films by Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy[J]. Chin. Phys. Lett., 2017, 34(7): 087401
[5] Dong-Yun Chen, Jia Yu, Bin-Bin Ruan, Qi Guo, Lei Zhang, Qing-Ge Mu, Xiao-Chuan Wang, Bo-Jin Pan, Gen-Fu Chen, Zhi-An Ren. Superconductivity in Undoped CaFe$_{2}$As$_{2}$ Single Crystals[J]. Chin. Phys. Lett., 2016, 33(06): 087401
[6] HONG Xiao-Chen, WANG Ai-Feng, ZHANG Zhen, PAN Jian, HE Lan-Po, LUO Xi-Gang, CHEN Xian-Hui, LI Shi-Yan. Doping Evolution of the Superconducting Gap Structure in Heavily Hole-Doped Ba1−xKxFe2As2: a Heat Transport Study[J]. Chin. Phys. Lett., 2015, 32(12): 087401
[7] LIANG Yi, WU Xian-Xin, HU Jiang-Ping. Electronic Structure Properties in the Nematic Phases of FeSe[J]. Chin. Phys. Lett., 2015, 32(11): 087401
[8] YANG Jie, ZHOU Rui, WEI Lin-Lin, YANG Huai-Xin, LI Jian-Qi, ZHAO Zhong-Xian, ZHENG Guo-Qing. New Superconductivity Dome in LaFeAsO1−xFx Accompanied by Structural Transition[J]. Chin. Phys. Lett., 2015, 32(10): 087401
[9] KONG Wan-Dong, LIU Zhi-Guo, WU Shang-Fei, WANG Gang, QIAN Tian, YIN Jia-Xin, RICHARD Pierre, YAN Lei, DING Hong. Growth of High-Quality Superconducting FeSe0.5Te0.5 Thin Films Suitable for Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy Measurements via Pulsed Laser Deposition[J]. Chin. Phys. Lett., 2015, 32(08): 087401
[10] KONG Wan-Dong, MIAO Hu, QIAN Tian, WANG Zhi-Jun, XU Gang, FANG Ai-Fang, HUANG Yao-Bo, ZHANG Peng, SHI Xun, FANG Zhong, DAI Xi, RICHARD Pierre, WANG Nan-Lin, DING Hong. Surface State Bands in Superconducting (PtxIr1−x)Te2[J]. Chin. Phys. Lett., 2015, 32(07): 087401
[11] WU Yue, DONG Xiao-Li, MA Ming-Wei, YANG Huai-Xin, ZHANG Chao, ZHOU Fang, ZHOU Xing-Jiang, ZHAO Zhong-Xian. Two Superconducting Phases and Their Characteristics in Layered BaTi2(Sb1−xBix)2O with x=0.16[J]. Chin. Phys. Lett., 2014, 31(07): 087401
[12] SHI Ying-Bo, HUANG Yao-Bo, WANG Xiao-Ping, SHI Xun, ROEKEGHEM A-Van, ZHANG Wei-Lu, XU Na, RICHARD Pierre, QIAN Tian, RIENKS Emile, THIRUPATHAIAH S, ZHAO Kan, JIN Chang-Qing, SHI Ming, DING Hong. Observation of Strong-Coupling Pairing with Weakened Fermi-Surface Nesting at Optimal Hole Doping in Ca0.33Na0.67Fe2As2[J]. Chin. Phys. Lett., 2014, 31(06): 087401
[13] ZHANG Wen-Hao, SUN Yi, ZHANG Jin-Song, LI Fang-Sen, GUO Ming-Hua, ZHAO Yan-Fei, ZHANG Hui-Min, PENG Jun-Ping, XING Ying, WANG Hui-Chao, FUJITA Takeshi, HIRATA Akihiko, LI Zhi, DING Hao, TANG Chen-Jia, WANG Meng, WANG Qing-Yan, HE Ke, JI Shuai-Hua, CHEN Xi, WANG Jun-Feng, XIA Zheng-Cai, LI Liang, WANG Ya-Yu, WANG Jian, WANG Li-Li, CHEN Ming-Wei, XUE Qi-Kun, MA Xu-Cun. Direct Observation of High-Temperature Superconductivity in One-Unit-Cell FeSe Films[J]. Chin. Phys. Lett., 2014, 31(1): 087401
[14] MA Yong-Chang, YAN Qian, ZHAO Jie, LU Cui-Min. The Observation of Small Polaron Tunnelling in the ab-Plane of K0.85Fe1.66Se2.0[J]. Chin. Phys. Lett., 2013, 30(10): 087401
[15] WANG Da, LU Hong-Yan, WANG Qiang-Hua. The Finite Temperature Effect on Josephson Junction between an s-Wave Superconductor and an s±-Wave Superconductor[J]. Chin. Phys. Lett., 2013, 30(7): 087401
Viewed
Full text


Abstract